Дискусионен форум „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“

На 7 и 8 юни беше проведен Дискусионен форум „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“.  Форумът беше организиран от Български съвет за бежанци и мигранти, Върховния комисариат на ООН за бежанците и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините. Участие взеха специалисти по комуникации в общините от цялата страна, представители на международни организации, държавни органи и публични институции. Събитието беше организирано по проект на БСБМ „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН, с допълнителна финансова подкрепа от Европейския Съюз.

По време на форума специалисти от различни области се обединиха под тезата, че темата за отразяването на интеграцията на лицата с предоставена международна закрила трябва да присъства в медиите цялостно, обективно и многостранно. Отбелязана беше необходимостта да се търси обществен консенсус за формите и използвания инструментариум за постигане на ефективно приобщаване и интеграция на лицата, получили международна закрила в българското общество.

Събитието даде възможност експертите по комуникации в общините да бъдат запознати със световния и европейския опит при прилагането на Женевската конвенция, даваща определение на стандартите за международна закрила. При провеждането на форума, фокусът беше поставен върху необходимостта от комуникационна стратегия и план, който да подпомага общините в разговора с гражданите по темата за интеграцията на лицата, получили бежански или хуманитарен статут.

Представени бяха информационни ресурси, разработени от БСБМ, даващи необходимата информация за компетентно познаване на темите, свързана с интеграция на бежанците в България. Също така бяха представени и възможностите за финансиране на национално и европейско ниво достъпни за общини.

ПРОГРАМА