Интеграция на бежанци в България
Интеграция на бежанци в България
Интеграция на бежанци в България

Интеграция на бежанци в България

Българският съвет за бежанци и мигранти разработи www.refugee-integration.bg по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от Представителството на ВКБООН в България.

Платформата предлага лесен за ползване информационен ресурс в подкрепа на служителите в общините и на всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на бежанците.

Сайтът е развит с подкрепата на експерти от българските държавни институции и неправителствените организации, работещи по проблеми на интеграцията на лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут.

Платформата съдържа обстойна информация относно правата и задълженията на лицата с предоставена международна закрила в България, разработена въз основа на нормативната уредба и практика.

Сектори на интеграция

Процесът на интеграция на бежанците включва сектори за социална и икономическа интеграция. Секторите са взаимносвързани и включват както специфични мерки, така и достъп до права, идентичен с този на българските граждани.

Целева подкрепа

Етапи на подготовка, сключване и изпълнение на споразумение за интеграция с бежанци съгласно Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила.

Източници на финансиране

Възможности за финансиране на програми, проекти и мерки за инеграцията на бежанците

Европейски фондове, като Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, оперативни програми по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и др.;

Международни и чуждестранни финансови инструменти като Норвежкия финансов механизъм и др.;

Международни институции и организации;

Национално финансиране.

Институции и партньори

Организации, институции и структури, участващи директно или индиректно в процеса на интеграция на бежанците. Информация за техните функции, изпълнявани програми и проекти и др.

Информационни ресурси

Стратегическа информационна инфраструктура, платформи и системи в подкрепа на работещите по темата за интеграция на бежанците.

Информация за контакт на институциите и организациите, работещи по темата
Информация за програми и проекти за интеграция на бежанците, както и достъп до права на територията на България
Академичният портал, посветен на принудителната миграция, има мисията да обедини „под един покрив“ всички постижения по темата за бежанците на научната общност в България.
Работната група по интеграция е платформа за координирни действия както на оперативно ниво, така и на ниво застъпничество.
Национален механизъм за мониторинг, оценка и подобряване на интеграцията