В подкрепа на местните власти: Интеграция на бежанци: от предизвикателства към възможности

През месец ноември Български съвет за бежанци и мигранти представи Информационен материал за новите кметове и представители на местните власти, който предоставя обстойна информация по темата за интеграцията на бежанците (лицата с предоставена международна закрила или регистрирани за временна за закрила) на местно ниво – в градовете и общините на територията на България. Изданието поставя акцент върху възможностите за социално и икономическо развитие, изграждане на местни, национални и международни партньорства, както и гарантиране на сигурността. Изданието е разработено и в резултат на консултации с експерти от представители на общини, държавни органи и неправителствени организации с опит по темата за интеграцията на бежанците.

Градовете са местата, където се развиват новите общества. Те обединяват хора с различни истории, различен произходи и това води до създаване на нови форми на икономически, социален, културен и политически обмен. Градовете, общините и местните власти стоят на първа линия в комплексната задача за интеграцията на бежанците. Процесът на интеграция на бежанците в местния контекст е многостранно начинание, което изисква сътрудничеството и ангажираността на местните власти, за да осигурят приобщаваща социална и икономическа среда, която същевременно допринася и за благополучието на местните общности.

В световен план съществуват много начини, по които общините предоставят отговор на ситуацията свързана с бежанците с фокус върху възможностите за развитие, които предоставя ситуацията. Обхвата на техните усилия включва осигуряването на достъп до права и услуги, координация между различните структури, подкрепата за социална, икономическа интеграция на бежанците; стимулирането на инициативи, които защитават и насърчават правата на човека, намаляват уязвимостите, се борят с предразсъдъците и стереотипите, както и насърчават включването.

Възможностите и предизвикателствата за местните власти, свързани с бежанците се отнасят както до реакцията при извънредни ситуации, така и за дългосрочната интеграция на бежанците в приемащи те общества, като това допринася за устойчивото развитие, сигурността, изграждане на международни партньорства и подкрепа на частния сектор в намирането на работна сила.

 

  Материалът е наличен онлайн в PDF