Статут на бежанец

Статут на бежанец се предоставя на чужденец, който изпитва основателни опасения от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическото си мнение или убеждения и именно поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на държавата си по произход или да се завърне в нея.

Следователно, един чужденец трябва да отговаря на записаните в закона изисквания и основания, за да му се предостави и да получи статут на бежанец в България. Чужденецът, на когото е предоставен статут на бежанец, е лице, получило международна закрила.