Временна закрила

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там (Закон за убежището и бежанците, чл. 1, ал. 3).

Министерският съвет предоставя временна закрила, въведена с решение на Съвета на Европейския съюз. Срокът на временната закрила се определя с решението на Съвета на Европейския съюз. (Закон за убежището и бежанците, чл. 2, ал. 2)

 

Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна