Убежище

Убежището е един от видовете закрила на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи  и се предоставя от Президента на Република България съгласно  чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република България.

Българската Конституция гарантира равенството пред закона на всички граждани, включително и чужденците, като не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Законът за убежището и бежанците определя условията и реда за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България, включително и условията и реда за предоставяне на убежище.

Съгласно Закона за убежището и бежанците всеки чужденец може да поиска предоставяне на убежище в Република България, като изложи искането си до Президента лично и по собствена воля.

По време на производството за предоставяне на убежище и след предоставяне на убежище чужденецът не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени неговият живот или свобода по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение или той е изложен на опасност от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Чужденците, подали молба за убежище или получили убежище в страната, носят гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците по искане на Президента на Република България длъжностните лица в Държавната агенция за бежанците установяват всички факти и обстоятелства от значение за производството за предоставяне на убежище и оказват съдействие на администрацията на Президента.

По време на производството за предоставяне на убежище чужденците имат всички права и задължения по Закона за убежището и бежанците.

На основание чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за убежището и бежанците, чужденец с предоставено убежище има правата и задълженията на български гражданин с изключение на:

  1. да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;
  2. да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
  3. да бъде военнослужещ;
  4. други ограничения, изрично предвидени със закон.