Българският съвет за бежанци и мигранти разработи refugee-integration.bg по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от Представителството на ВКБООН в България.

Платформата предлага лесен за ползване информационен ресурс в  подкрепа на служителите в  общините  и на всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на бежанците.

Сайтът е развит с подкрепата на българските държавни институции и неправителствените организации, работещи по проблемите на интеграцията на лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут.

Платформата съдържа обстойна информация относно интеграцията, правата и задълженията на лицата с предоставена международна закрила в България, разработена въз основа на нормативната уредба и практика.

Сайтът е предназначен за служителите на общините, държавните институции и организациите в България, които със своя труд и съпричастност оказват закрила и подпомагат интеграцията на бежанците в българското общество.

 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ