ФИНАНСИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Съгласно Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила,източниците за финансиране на мерките по интеграция са:

  1. Европейски фондове, като Фонд “Убежище, миграция и интеграция”, оперативни програми по Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и др.;
  2. Международни и чуждестранни финансови инструменти като Норвежкия финансов механизъм и др.;
  3. Международни институции и организации;
  4. Национално финансиране.

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

Лицата с предоставена международна закрила имат достъп до права по реда и условията за българските граждани (лицата с предоставен статут на бежанец) или по реда и условията за чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в България (лицата с предоставен хуманитарен статут). Достъпът до права е финансиран от Държавния бюджет на Република България.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Фонд “Убежище, миграция и интеграция”(ФУМИ)

Мерките и дейностите за интеграция на чужденци, получили международна закрила след преместване или презаселване, се финансират по Фонд “Убежище, миграция и интеграция”.

Фондът „Убежище, миграция и интеграция (ФУМИ)“ на ЕС има четири основни цели:

Всички държави на ЕС (с изключение на Дания, която не участва в този фонд) изготвят национални програми, които очертават действията, чрез които те възнамеряват да постигнат целите, определени в регламента за ФУМИ.

Примерите за действия включват мерки за подкрепа:

Макар че по-голяма част от отпуснатия бюджет на Фонда е за национални програми, част от него се използва за действия на равнището на ЕС (така наречените действия на Съюза), за спешно подпомагане, за Европейската мрежа за миграцията и за техническа помощ по инициатива на Европейската комисия.

В България управляващ орган на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ) 2021 -2027 е дирекция “Международни проекти” (ДМП) – структура на Министерството на вътрешните работи за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори. ДМП подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от фонд „Убежище, миграция и интеграция“, които включват дейности за закрила и интеграция на търсещи и получили международна закрила в България.

www.mvr.bg/dmp

Специфични действия

В допълнение към отпуснатата им сума съгласно тяхната национална програма, държавите членки може да получат сума за изпълнението на специфични действия. Тези действия (изброени в приложение II) изискват държавите членки да си сътрудничат помежду си и водят до значителна добавена стойност за Съюза.

Програмата на ЕС за презаселване

Всяка държава-членка може да получава на всеки две години допълнителна сума, която се базира на еднократна сума в размер на 6000 евро за всяко презаселено лице, която ще се увеличи на 10 000 евро в съответствие с общите приоритети (като Регионални програми за закрила) и за групи уязвими лица.

Бюджет

Финансовият пакет за изпълнението на Фонда за периода 2021-2027 г. се определя на 9.9 млрд. евро.

Обявяването и процедурите за кандидатстване в България се осъществяват чрез онлайн системата ИСУН.

Европейски социален фонд

Европейският социален фонд е основният инструмент на Европа за подпомагане на работни места, за оказване на помощ за хората при намиране на по-добра работа и за гарантиране на по-справедливи възможности за работа за всички граждани на ЕС. Той работи като инвестира в човешкия капитал на Европа – нейните работници, нейните млади хора и всички лица, търсещи работа. Финансирането по линия на ЕСФ на стойност 10 милиарда евро на година подобрява перспективите за намиране на работа за милиони европейци, по-специално за онези, които са затруднени с намирането на работа.

Европейският съюз е ангажиран със създаването на повече и по-добри работни места и на едно социално приобщаващо общество. Тези цели стоят в основата на стратегията Европа 2020 за генериране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС. ЕСФ играе важна роля за реализиране  целите на Европа и за смекчаване на последствията от икономическата криза – по-специално повишаване нивата на безработицата и  на бедността.

Определяне на приоритети

Европейската комисия и държавите от ЕС като партньори определят приоритетите на ЕСФ и това как да се изразходват ресурсите. Един от приоритетите е повишаване  адаптивността на работниците с нови умения и на предприятията с нови начини на работа. Други приоритети са насочени към подобряване на достъпа до заетост: като помагат на младите хора при прехода им от училището към работното място или обучават по-малко квалифицирани лица, търсещи работа, за да подобрят техните перспективи за работа. Всъщност възможностите за професионално обучение и за обучение през целия живот с цел осигуряване на нови умения за хората съставляват значителна част от много проекти на Европейския социален фонд.

Друг приоритет е насочен към оказване на помощ за хората от групи в неравностойно положение да получат работа. Това е част от стимулирането на „социалното включване“ – знак за важната роля, която заетостта играе при подпомагането на хората да се интегрират по-добре в обществото и всекидневния живот. Финансовата криза доведе до удвояване на усилията за задържане на хората на работа или за осигуряване на подкрепа за бързото им връщане на работа, в случай че  изгубят работните си места.

Водещо ведомство в България  е Министерството на труда и социалната политика.

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/2914

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. (ОП РЧР)

ПРЧР 2021-2027 има две основни области на въздействие – подкрепа за пазара на труда и развитие на уменията и социално включване. Над 2,365 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за насърчаване на заетостта, от които над 662 млн. лв. са заделени за реформирането на системата за учене през целия живот, придобиване на дигитални компетенции, развитие на умения, включително „зелени“, приспособяване към промените, подобряване условията на труд, баланс между професионалния и личния живот на работната сила. Очаква се мерките да достигнат до 818 хил. души. Възможности за квалификация, обучения, субсидирана заетост, валидиране на уменията и др. ще бъдат достъпни за 258 хил. безработни.

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6946

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица

Фондът следва да засилва социалното сближаване, като допринася за намаляването на бедността с крайна цел премахване на най-тежките форми на бедност в Съюза, като подпомага националните програми, предоставящи нефинансово подпомагане с цел облекчаване на хранителния недоимък и тежките материални лишения и/или с цел подпомагане на социалното приобщаване на най- нуждаещите се лица. Фондът следва да облекчи формите на крайна бедност, които допринасят най-много за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност и хранителния недоимък.

Водещо ведомство в България  е Министерството на труда и социалната политика.

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6856

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2021-2027 г.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и на Програма “Образование” 2021 – 2027 г. В това свое качество агенцията отговаря за цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмите в съответствие с принципа на доброто финансово управление с всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз.

https://www.eufunds.bg/bg/opseig/term/493

ДРУГИ ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

Генерална дирекция Регионална политика

Фонд Европейска регионална политика и Фонд Европейска регионална политика,  Европейска програма за устойчиво развитие на градската среда

Водещо ведомство в България по Оперативната програма за регионално развитие 2021-2027 е Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Планиране и програмиране 2021-2027 (bgregio.eu)

Главна дирекция „Вътрешни работи“

DG HOME (europa.eu)

Генерална дирекция „Правосъдие”

Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ 2021-2027

Програма „Правосъдие“ (2021-2027)

Генерална дирекция „Образование и култура”

Програма Еразмус+

„Европа за гражданите“ програма за финансиране (2014-2020)

Креативна Европа

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП (малки и средни предприятия)

Еразмус за млади предприемачи

Генерална дирекция „Заетост, социални дейности и включване”

Програма за заетост и социални иновации (ЗиСИ)

Генерална дирекция „Изследване и иновации”

Финансиране