Академична общност

Академичен портал “Принудителна миграция и бежанци” 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

Магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е първата по рода си програма в България. Магистърската програма е създадена от Факултета по педагогика в сътрудничеството с ВКБООН. Основната цел на програмата е да подготвя бъдещи кадри в подкрепа на бежанците в сфери като жилищно настаняване, образование, социална и културна ориентация, психологическа помощ и др.

Програмата е разработена както за завършили Социални дейности, така и за други специалисти в социалната сфера, които желаят да работят с бежанци и мигранти.

Програмата включва специфични предмети, например:

Повече информация на страницата на Софийски университет „Св.Климент Охридски“

 

Основни дейности:

Целта на курсовете и обученията е да спомогнат за:

В рамките на обученията ще бъдат обхванати темите:

Водеща роля в разработването на описаните по-горе курсове и обучения има Координационен център EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“ – партньор за България по проекта.

Повече информация за проекта и новини, можете да намерите на: http://www.uni-bielefeld.de/International/projects/bridge/bridge.html

Светлана Димитрова:   тел.: +359 888 694 516;   Еmail: svetlana@fmi.uni-sofia.bg

Марин Бързаков:           тел.: +359 888 804 329;   Еmail: barzakov@fmi.uni-sofia.bg

Мария Дикова:               тел.: +359 898 488 175;   Еmail: mdikova@fmi.uni-sofia.bg

EURAXESS

EURAXESS – Researchers in Motion е уникална общоевропейска инициатива, предоставяща информация и съдействие на професионални изследователи. Мрежата е подкрепяна от Европейския съюз и неговите държави-членки, като членовете на мрежата съдействат за мобилността на изследователите и развитието на кариерата им, като същевременно засилва научното сътрудничество между Европа и света.

EURAXESS е вашият вход също така към Science4Refugees – инициатива на Комисията, която помага на бежанците да намерят подходящи работни места в съвременната предизвикателна изследователска среда. Част от инициативата са изследователите на Science4Refugees Buddies, които подпомагат бежанците-учени при намирането на европейски изследователи, съответстващи на тяхната научна област, научни изследвания и интереси, за обсъждане на проблеми и намиране на решения за тяхната научна кариера.

За повече информация: www.euraxess.ec.europa.eu

Департамент за езиково обучение при Институт за чуждестранни студенти  (ДЕО-ИЧС)

Департамент за езиково обучение – ИЧС предлага курсове по български език за чужденци, включително лица, получили международна закрила.

Включването в курс става след заплащането на съответната такса.

СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Повече информация: www.deo.uni-sofia.bg

Нов български университет

ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ, МИГРАЦИОННИ И ЕТНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Повече информация:

проф. д-р Анна Кръстева, ръководител – anna.krasteva@gmail.com

гл. ас. д-р Евелина Стайкова, координатор – e_staikova@nbu.bg

д-р Ваня Иванова, координатор – vanya_ei@yahoo.com

www.cermes.info

21, Montevideo, office 602
1618 Sofia
tel./fax (+359 2) 81 10 602
e-mail: cermes.sofia@gmail.com

ВУЗФ – Университет по финанси, бизнес и предприемачество

MAGNET Network

Мрежата MAGNET обединява европейски организации, активни в областта на подкрепата за мигрантското предприемачество, както и заинтересовани публични и частни участници. Мрежата MAGNET има за цел да подкрепи предприемачеството на мигранти на практическо, политическо и научно ниво. MAGNET ще се стреми да насърчава създаването, по-нататъшното развитие и широкото разпространение на съществуващите схеми за подпомагане на мигрантското предприемачество.

Повече информация: www.migrantacceleration.eu

Университет за национално и световно стопанство

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МИГРАЦИЯТА И БЕЖАНЦИТЕ

„Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците“ е създаден през 2019г. в УНСС.  Акцент на Центъра е върху управлението на миграционните процеси. Дългосрочната  цел е да се създаде мрежа от обучени специалисти в приемащите страни и страните на произход, които имат еднакъв подход към изучаване на проблема, изграден общ начин на мислене, лични контакти и културна кохезия. Работим съвместно с Върховния комисариат за бежанците на ООН в България, Международната организация по миграция, Европейска служба за подкрепа в областта на убежището.

Основните задачи на „Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците“  са:

  1. да подпомага провеждането на научни изследвания и създаване на научни разработки в областта на миграцията на хора;
  2. да развива нови знания и умения, с което да се повиши потенциалът на съвременното познание в областта на миграцията на хора;
  3. да подпомага интегрирането  на   науката,   обучението   и   практика у нас към европейските и световните достижения в областта на миграцията на хора;
  4. да създава динамични, проектно-базирани виртуални научно-изследователски лаборатории за провеждане на научни изследвания, свързана с работата на студентски колективи, на докторанти, така и на колективи с участието на млади научни работници, в областта на миграцията на хора;
  5. да подпомага  решаването на проблеми на практиката и за повишаване на квалификацията на практикуващи специалисти в тази област;
  6. да съдейства за трансфера на знания и опит в областта на миграцията на хора за Висши училища на национално и международно равнище, както и на организации и институции;
  7. да осъществява обучения в сферата на миграцията на хора.

За контакт:

Доц.д-р Надя Миронова – Директор на Центъра

Цветомира Пенкова – Координотар на Центъра

Адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС, кабинет:1049

Телефон: (02) 8195 576

E-mail: unwe.rcmrr@gmail.com