Частен сектор

Българска търговско-промишелан палата

Проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals)

Основната цел на проекта е да се развие капацитета на посреднически организации (търговско-промишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за професионално образование и обучение, което впоследствие да доведе до увеличаване на заетостта на новопристигнали мигранти на местния пазар на труда.

Сред основните дейности, които БТПП ще извърши в рамките на проекта, са разработване на обучителни материали и провеждане на обучителни курсове, насочени към посреднически организации и центрове за професионално образование и обучение. Обученията ще се фокусират върху поредица от теми, свързани с интеграцията на бежанците на местния пазар на труда. Обученията ще се провеждат както присъствено, така и посредством онлайн платформа, която ще бъде специално разработена за целите на проекта.

След завършване на обученията, представителите на посредническите организации ще организират дейности, които ще целят увеличаване на свързаността между работодатели и новопристигнали мигранти. Дейностите, насочени към работодателите, ще включват информационни кампании, предоставяне на подкрепа и обучение при наемането на мигранти, като за целта ще бъде разработен специален уеб портал за работодатели. Проектът предвижда да се предостави възможност на 150 мигранти да бъдат обучени за чираци в четирите страни, участващи в проекта. Обученията на мигрантите ще бъдат съобразени с условията и нуждите на местните пазари на труда.

Проект ERIAS

Проект ERIAS се явява отговорът на Европейски Палати да се интегрират граждани на трети страни(TCN), включително бежанци, на пазара на труда. ERIAS предлага методология за интегрирането на TCN на пазара на труда на базата на принципите за всеобхватност (от оценка на уменията до заетост) и подход към множество заинтересовани страни. Партньори от Испания, Италия, Гърция и България ще изпробват методът на ERIAS като вземайки под внимание нуждите на предприятията предлагат начини за интеграция на TCN. Френският партньор допринася при създаването на Контролен Списък за Интеграция на предприятията, който ще помогне за преодоляване на потенциалните пречки пред интеграцията, като предлага информация и насоки. Освен това проектът ще разгледа разработването на наръчник на примери за положителна интеграция, като конкретна стъпка за промяна на нагласите при решаване на въпроса за интеграцията.
14-те партньори по проекта ще достигнат до съответните си мрежи на европейско, национално и регионално ниво до над 1500 заинтересовани страни, които ще бъдат информирани и/или свързани с дейностите. Над 350 граждани на трети страни ще се възползват от 4 оценки на уменията, 25 обучения, 3 дейности по консултиране и ориентиране, като ги позиционират на пътя към заетостта. Относно предприятията, над 500 предприятия ще бъдат информирани и поканени да допринесат за дейностите, чрез 8 семинара, 2 проучвания, около 40 срещи, 1 В2В среща и все още неопределен брой индивидуални контакти.
Основните резултати ще бъдат нови партньорства на различни заинтересовани страни, специализирани услуги за обучение на граждани на трети страни и практически инструменти за предприятията, които ще помогнат на последния в безпроблемно интегриране на гражданите на трети страни в работната сила. Очакваното въздействие ще бъде основно осъзнаване на ползите от бързата интеграция на пазара на труда на гражданите на трети страни, промяна в нагласите (от врагове към приятели) с бизнес организации и предприятия в цяла Европа.

Повече информация: www.bcci.bg

Catro България

Проект REST – Refugee Employment, Support and Training

Дейностите по проекта са консултантска помощ, семинари за придобиване на специфични знания за успешна трудова заетост и интернет платформа свързваща бежанците (търсещи работа, наето) и работодателите (ЧР, обучители, ръководители).

Повече информация на официална страница на проекта.

Проект COME IN – Competences in Enterprises on Integration

COME IN – Competences in Enterprises on Integration – е двугодишен проект съфинансиран от ЕС по програмата Erasmus+. Той има за цел да допринесе за ефективната интеграция на бежанците на европейския пазар на труда и да повиши компетенциите и желанието на работодателите да наемат и интегрират бежанци.

Повече информация на официалната страница на проекта.

Повече информация за Катро България: www.catrobg.com

Human in the Loop

Human in the Loop е социално предприятие, което наема на работа и обучава бежанци за предоставяне на аутсорсинг услуги. Това включва работа по категоризация и анотация на образи, анализ на данни и др., които се използват за целите на компютърното зрение и изкуствения интелект.

За повече информация: www.humanintheloop.bg

Cnet Group

Проект Refutools

Проекта цели да допринесе за намаляване на съществуващите социални бариери за бежанци и улесняване интеграцията им, както и подобряване достъпа до пазара на труда.

МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОЕКТА