Държавни органи и публични институции

Президент на Република България

Съгласно Конституцията на Република България на Президента са вменени правомощия, имащи отношение към миграционната политика на България, а именно предоставяне на убежище и помощ за българите в чужбина. В своята дейност президентът се подпомага от вицепрезидент, който  може да изпълнява конституционни правомощия по изрично възлагане от страна на президента с указ, включително правомощия,  които имат отношение към закрилата и интеграцията на бежанците:  предоставяне на убежище и даване и възстановяване на българско гражданство.

Вицепрезидентът може да предоставя убежище. При условията и реда на Закона за убежището и бежанците се предоставя особена закрила на чужденци, които се намират на територията на Република България и са преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. Дейността на Вицепрезидента се подпомага от специализирана комисия със съвещателни функции. Вицепрезидентът дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него. Процедурите, условията и редът, при които се осъществява това правомощие, са подробно уредени в Закона за българското гражданство.

Дейността на Вицепрезидента се подпомага от специализирана комисия със съвещателни функции.

www.president.bg

Министерство на вътрешните работи

Министерството на вътрешните работи участва във формиране на миграционната политика на Република България и на ЕС и взаимодейсва с другите компетентни министерства и ведомства.

www.mvr.bg

Дирекция „Международни проекти“

Дирекция “Международни проекти” (ДМП) е структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори. ДМП подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, които включват дейности за закрила и интеграция на търсещи и получили международна закрила в България. Дирекция „Международни проекти“ е управляващ орган на Фонд Убежище, миграция и интеграция (ФУМИ).

www.mvr.bg/dmp

Дирекция „Миграция“

Дирекция „Миграция“ е специализирана структура за координация на миграционните процеси и регулиране и контрол на миграцията на гражданите на трети държави, пребиваващи в Република България, за административно обслужване на гражданите на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) и за съпровождане на чужденци, подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границата на Република България. Към областните 9 дирекции на Министерството на вътрешните работи са създадени звена „Миграция“.

www.mvr.bg/migration

Министерство на външните работи

Министерството на външните работи участва във формирането на визовата и миграционна политика на Република България и на ЕС. Министерството на външните работи поддържа Националната визова информационна система и локални системи в задграничните представителства, в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС, както и основен и резервен визови центрове.

www.mfa.bg

Дирекция „Консулски отношения”

Дирекция „Консулски отношения” и задграничните представителства на Република България в чужбина са отговорни за издаване, отказ, анулиране и отмяна на визи във взаимодействие с другите министерства и ведомства и органи на държави-членки на ЕС.

Визи за дългосрочно пребиваване, тип D, с цел събиране на семейства на лицата с предоставен статут на бежанец или убежище в Република България  се издават въз основа на писмено решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

consular@mfa.bg

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) отговаря за формулирането и прилагането на политиката по прием на граждани на трети държави на пазара на труда, за сключването на двустранни договори за заетост и договори за социална сигурност с трети държави, за подпомагане на българските граждани в други държави-членки и на граждани на други държави-членки на ЕС в България да упражняват правата си като граждани на ЕС по отношение на заетост и социална сигурност, за координацията на интеграционната политика за граждани на трети държави в Република България.

Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане при условията за българските граждани осигурява достъп до:

 1. социални услуги;
 2. социални помощи;
 3. програми и мерки за закрила на децата.

www.mlsp.government.bg

Агенцията за социално подпомагане

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, отговорна за реализиране на политиката за социално подпомагане и закрила на чужденци – основно в процеса на тяхната интеграция в българското общество. Тези дейности се осъществяват от Агенцията за социално подпомагане основно чрез нейните териториални поделения.

Достъпът до социално подпомагане и социални услуги включва:

 1. предоставяне на месечни социални помощи по Закона за социално подпомагане;
 2. предоставяне на еднократни социални помощи за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности;
 3. предоставяне на еднократна целева социална помощ за издаване на лична карта;
 4. ползване на социална услуга „Център за временно настаняване“ в рамките на 3 месеца за календарна година;
 5. предоставяне на целева помощ за отопление;
 6. предоставяне на социални услуги;
 7. осигуряване заплащането на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на лицата, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес;
 8. включване в програми и мерки за закрила на децата.

www.asp.government.bg

Агенцията по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, отговорна за реализиране на политиката за защита пазара на труда и регулиране на приема на граждани на трети държави за осъществяване на заетост на територията на страната. Агенцията по заетостта, чрез териториалните си поделения, регистрира  и граждани на трети държави с приравнени на българските граждани права за  заетост и получаване на съответните законово установени услуги, предлагани от Агенцията по заетостта, включително получилите международна закрила лица или търсещите закрила при необосновано продължителен период на неприключване на процедурата.

Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта осигурява:

 1. регистрация като търсещи работа лица в дирекции „Бюро по труда“;
 2. посредничество по информиране и наемане на работа;
 3. включване в програми и мерки за обучение и заетост.

www.az.government.bg

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика има основни отговорности по контрола на законността на полагания труд на което и да е работно място в страната, включително от чужденци. Има конкретни отговорности и правомощия във връзка с установяването на нерегламентирана заетост на чужденци, особено при незаконно пребиваване на територията на страната.

www.gli.government.bg

Министерство на правосъдието

Съвет по гражданството включва представители на всички компетентни министерства и ведомства и дава мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство. Министърът на правосъдието изготвя проекти на предложения до Президента на Република България за издаване на укази или откази във връзка с българското гражданство. Дирекция „Българско гражданство” е компетентна за приемане и извършване на проверки на молбите и предложенията за придобиване, възстановяване, отказ и отнемане на българско гражданство, организира  съгласувателната процедура на междуведомствено ниво и изпълнява функциите на секретариат на Съвета по гражданството.

Дирекция „Българско гражданство” е компетентна за приемане и извършване на проверки на молбите и предложенията за придобиване, възстановяване, отказ и отнемане на българско гражданство, организира съгласувателната процедура на междуведомствено ниво и изпълнява функциите на секретариат на Съвета по гражданството.

www.justice.government.bg

Министерство на младежта и спорта

Министерството на младежта и спорта насърчава и подпомага:

 1. спортните организации за включване на чужденците с предоставено убежище или международна закрила в двигателна активност и практикуване на спорт с цел поддържане и усъвършенстване на двигателните им възможности, здравословен начин на живот и интеграция в българското общество;
 2. младежките неправителствени организации и организациите, които работят със и за младите хора за реализиране на дейности, насочени към младежи – чужденци с предоставено убежище или международна закрила на възраст от 15 до 29 години.

http://mpes.government.bg

Държавна агенция за бежанците (ДАБ) при Министерския съвет

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет провежда държавната политика в областта на международната закрила и е компетентният орган за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство. Към ДАБ има изградени териториални поделения, в които се настаняват лицата, търсещи закрила и се провежда производство за разглеждане на молбите за международна закрила, при взаимодействие с други компетентни институции.

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет участва в провеждане на държавната политика на интеграция на лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.

Държавната агенция за бежанците:

 1. съставя Интеграционен профил на чужденеца по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила;
 2. по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила предоставя информация за възможността за сключване на споразумение за интеграция;
 3. провежда за общините, подали заявления за сключване на Споразумение за интеграция, информационни кампании сред настанените в нейните териториални поделения чужденци, на които е предоставено убежище или международна закрила;
 4. по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила предоставя информационни материали, в които на разбираем за чужденеца език са обяснени произтичащите от сключването на споразумението за интеграция права и задължения;
 5. предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра по чл. 13, ал. 4, информация за чужденците, подали заявление за сключване на споразумение за интеграция;
 6. оказва съдействие за транспортирането на чужденеца и на членовете на неговото семейство до съответната община.

www.aref.government.bg

Държавна агенция за закрила на детето при Министерския съвет

Държавната агенция за закрила на детето има отношение при интеграцията на деца търсещи или получили международна закрила, особено непридружени малолетни и непълнолетни лица и отчита спецификите на тази група при изпълнението на своите компетенции. Държавната агенция за закрила на детето участва и координира разработването на държавната политика за закрила на детето.

Държавната агенция за закрила на детето:

 1. предоставя методическа подкрепа на органите за закрила на детето, както и наблюдава и контролира спазването на правата на децата – чужденци с предоставено убежище или международна закрила, на територията на страната;
 2. координира работата по разработването на механизъм за взаимодействие между отговорните институции в работата им по случаи на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци, получили международна закрила.

www.sacp.government.bg

Министерството на образованието и науката

Министерство на образованието и науката координира политиката за образователна интеграция на децата и учениците от бежанската общност. Подпомага с мерки достъпа до качествено образование на възрастни.

Министерството на образованието и науката определя условията и реда за приемане и обучение на чужденци, които търсят или на които е предоставено убежище или международна закрила за:

 1. обучение по български език на малолетни и непълнолетни лица;
 2. посещаване на подготвителни групи за задължително предучилищно образование;
 3. посещаване на училище от малолетните и непълнолетните членове на семейството на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила.

www.mon.bg

Министерството на здравеопазването

Министерство на здравеопазването координира политиките в здравния сектор, изпълнява целеви мерки за подобряване на достъпа до здравеопазване.

Достъпът до здравеопазване включва осигуряване на здравни услуги на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции осигурява на чужденеца, сключил споразумение за интеграция:

 1. предоставянето на информация относно реда за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република България и съставянето на план за приоритетно провеждане на съответните за възрастта задължителни имунизации и реимунизации при липса на данни за проведени такива;
 2. провеждането на задължителните имунизации и реимунизации по т. 1 до осъществяването на избор на личен лекар;
 3. предоставянето на информация относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания и съставянето на план за тяхното извършване;
 4. предоставянето на информация относно правото му на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми;
 5. предоставянето на информация относно здравните изисквания за прием в детско и учебно заведение;
 6. извършването на противоепидемични мерки при необходимост.

https://www.mh.government.bg

Комисия за защита от дискриминация

Комисията е независим специализиран държавен орган, осъществяващ контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация и други закони, уреждащи равенство в третирането. Тя осъществява своята  дейност съгласно Закон за защита от дискриминация и Правилник за устройството и дейността на Комисията за защита от дискриминация.

www.kzd-nondiscrimination.com/

Национален статистически институт

Институтът е централно звено за събиране и анализ на статистическа информация и точка за контакт при предоставяне на статистически данни в областта на миграцията на ЕВРОСТАТ. Официалната статистическа информация – продукт на Националния статистически институт, е предназначена за анализи и научни изследвания, за планиране, прогнозиране и вземане на управленски решения на микро и макроравнище. Анализите на Националния статистически институт са основен инструмент при управлението на миграционните процеси.

http://www.nsi.bg/

Институции с частична компетентност

Към институциите с частична компетентност в областта на миграцията, убежището и интеграцията могат да бъдат включени също Министерството на икономиката, Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството.