Международни организации

Върховен комисариат за бежанците към ООН

Ролята на ВКБООН в България е да подпомага, да консултира и да се застъпва в партньорство с правителствата и НПО, за осигуряване на:

Насърчаване на интеграцията

За ВКБООН местната интеграция е динамичен и многостранен двупосочен процес, който води до пълноценно и равнопоставено участие в приемното общество. Конвенцията за бежанците от 1951г. предоставя различни социално-икономически  и законови права, които са необходими за успешна интеграция. Те включват, наред с друго, свобода на движение, достъп до образование и пазара на труда, достъп до социална помощ, възможност за придобиване на имущество и в дългосрочен план  – възможност за придобиване на гражданство.

ВКБООН обръща засилено внимание на проблемите с интеграцията в региона.

Процесът на интеграция включва множество участници – от министерства и общини през НПО, работодатели, професионални съюзи, училища, здравни заведения, до банковата система и частните хазяи, наред с много други.

ВКБООН осъществява своята програма в България  директно и на проектен принцип като финансира дейности чрез НПО  – Български Червен кръст, Български Хелзинкски комитет, Съвет на жените бежанки, Български съвет за бежанци и мигранти, Фондация „Център Надя“.

площад Позитано 2,

София

+ 359 2 980 2453

bulso@unhcr.org

www.unhcr.bg

УНИЦЕФ

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Организацията работи в 190 страни и територии, за да превърне този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигне до най-уязвимите и социално изключени деца. УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. Инициативите на организацията имат за цел да се осигури по-голям достъп до образование; увеличи психо-социалната помощ; засили закрилата на децата; насърчи социалното сближаване и изграждането на мир.

Децата бежанци, както и непридружените непълнолетни имигранти са сред тези, които будят най-голяма тревога и имат сериозна нужда от помощ и закрила.

бул. „княз Александър Дондуков“ 87,

София

+359 2 969 6208

www.unicef.bg

Международна организация по миграция

Основана през 1951 г., МОМ е водещата междуправителствена организация в сферата на миграцията, тясно работеща с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньорино посветена на насърчаването на хуманна и системна миграция в полза на всички. България е основен член на МОМ от 1994 година. МОМ – България се стреми да подпомогне изграждането на стабилни структури за управление на миграцията, отговарящи на увеличаващите се външни миграционни потоци, да стимулира редовната и да предотвратява нередовната миграция, да разнообразява предлаганите услуги за мигранти, да информира обществеността по всички въпроси и аспекти на миграцията. Предвид обществената и социална значимост на трафика на хора, МОМ – България продължава да следва своята дългосрочна стратегия, подпомагайки развитието на национални механизми за борба и противодействие на трафика на хора и подкрепа на жертвите на трафик.

МОМ България изпълнява проекти с интеграционни мерки за лица с предоставена международна закрила по фонд „Убежище, миграция и интеграция.

За повече информация: www.integration.iom.bg

ул. „Цар Асен I-ви“ 77,

София,

02 939 4774

www.iom.bg