Общини и райони на общини

Общините са основната административно-териториална единица в административно-териториално деление на България, в които се осъществява местното самоуправление.

Общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

Mестните власти носят отговорности за инициирането и изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване и реализация на настанените на тяхна територия лица, получили международна закрила.

При желание и интерес, кметовете на общини сключват споразумение за интеграция с получилия международна закрила. Общините заявяват готовност за приемане на определен брой лица с предоставена международна  закрила като се вземат предвид състоянието на пазара на труда, наличната квалификация, демографски тенденции, перспективи за развитие на общината, наличие на общности от чужденци, с цел избягване на сегрегация и концентрация, които пораждат рискове за социално-икономическата стабилност и сигурността.

За сключване на споразумение за интеграция кметът на общината подава заявление пред Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Кметът предоставя на Държавна агенция „Национална сигурност“ информация за броя на сключените споразумения за интеграция, както и всички налични данни за чужденците, с които са сключени споразуменията.

Кметът на общината, подал заявление за сключване на споразумение за интеграция, или определено от него длъжностно лице:

 1. организира приемането и оказва съдействие относно жилищното настаняване на чужденеца и членовете на неговото семейство;
 2. вписва чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на населението;
 3. съдейства на чужденеца за подаване на заявление за издаване на български лични документи;
 4. оказва съдействие при регистрация в дирекция „Бюро по труда“;
 5. насочва към дирекция „Социално подпомагане“ при необходимост;
 6. организира разработването на индивидуален интеграционен план за дете – член на семейството на чужденеца, съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ и законния представител на детето;
 7. съдейства за осигуряване на достъп до други административни услуги;
 8. при вписване на чужденеца и членовете на неговото семейство в регистъра на населението при необходимост ги насочва към Регионалното управление на образованието;
 9. осигурява и контролира обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици, в това число малолетните и непълнолетните чужденци с предоставено убежище или международна закрила;
 10. информира за възможностите за избор на личен лекар на територията на общината;
 11. уведомява Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за сключените споразумения за интеграция, за предсрочно прекратените споразумения и за основанията за прекратяването им;
 12.  уведомява съответните регионална здравна инспекция и здравноосигурителна каса за сключените споразумения за интеграция;
 13. предоставя възможност за практикуване на спорт и за спортна изява;
 14. контролира изпълнението на споразумението за интеграция.

Регистър на общините и районите – Единен портал за електронни административни услуги.

Национални неправителствени организации в сферата на местното самоуправление са: