Обявена кампания за набиране на предложения за изпълнение на Специфични дейности по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Дирекция Международни проекти на Министерство на вътрешните работи обявява процедура за кандидатстване за финансиране на проекти по Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

Кампанията е насочена към нова специфична дейност в Анекс II към Регламент 516/2014, насочена към приема, настаняването и съответните услуги за кандидати за международна закрила, места за задържане на граждани на трети държави, намиращи се на територията на държава членка и които не изпълняват/ или вече не изпълняват условията за влизане и/ или престой в държавата членка, както и подкрепа за жилищно настаняване за лица, получили международна закрила, „включително в контролирани центрове“, изградени от държавата членка. Посочената специфична дейност се създава съгласно проект на Делегиран регламент на Комисията  за изменение на Анекс II към Регламент 516/2014 за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“.Подадените проектни предложения следва да бъдат със срок на изпълнение 12 месеца и дейностите да стартират не по-късно от 1 януари 2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения до 28.02.2018 г.

Общ бюджет на поканата: 175 млн. евро

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ