Отворена процедура за финансиране на прoекти по ФУМИ „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“

 Дирекция Международни проекти на Министерство на вътрешните работи обявява процедура за кандидатстване за финансиране на проекти по Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

Мерките в поканата са в съответствие с Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България (2014-2020 г.) и с Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави, изготвен от Европейската комисия COM(2016) 377 final от 07.06.2016 г.

За повече информация и кандидатстване:

ИСУН

Дирекция Международни проекти на МВР