Отчет на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г. и План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия

Отчетът на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г. е изготвен в рамките на стратегическа работна група „Миграционни политики“ към НСМГУИ. В Плана за действие за 2019 г. са заложени 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България.

Планът за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г.( Планът за действие за 2020 г.) е изготвен в рамките на стратегическа работна група „Миграционни политики“ към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ) и включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в Националната стратегия, които са от компетентността на всички институции, участващи в НСМГУИ.

Документите са публикувани онлайн на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.