Покана за финансиране на дейности, свързани с нуждите, произтичащи от кризата с COVID-19

Представяме на вашето внимание покана на Европейската младежка фондация към местни и национални младежки организации за финансиране на дейности, свързани с нуждите, произтичащи от кризата с COVID-19. Приоритет ще бъде даден на пилотни дейности, които имат за цел да демонстрират солидарност и подкрепа на всички лица, засегнати от кризата COVID-19, като например:

▪Достигане и подкрепа на особено уязвими групи от хора, включително бездомни, бежанци и търсещи убежище, хора с увреждания, хора, живеещи в изолация или в отдалечени общности;

▪Подкрепа за здравни, социални и образователни услуги;

▪Образование и повишаване на осведомеността за значението на правата на човека в отговор на кризата COVID-19

Всички пилотни дейности трябва да спазват санитарните мерки и мерките за безопасност, предприети от компетентните органи на национално и / или местно ниво. Освен това силно се насърчава кандидатстващите младежки организации да координират дейностите си с компетентните органи и да посочват такива в своето проектно предложение.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ