Покана за финансиране на проекти за “Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция” от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на Европейската комисия

Представяме на вашето внимание покана за финансиране на проекти за „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

Проектите, финансирани в тази област, ще насърчават участието на бежанци и мигранти в разработването и изпълнението на интеграцията и свързаните с тях политики на местно, регионално, национално и европейско ниво.

Финансиране ще се предоставя за такива действия като:

-подкрепа за създаването на съвети или консултативни органи на мигрантите на местно, регионално, национално и ниво на ЕС в тясно сътрудничество с публичните власти;

-разработване на иновативни механизми за консултация за мигрантите в области на политиката, които се отнасят до тяхното включване и участие в приемащите общества, напр. образование, здравеопазване, заетост, жилища;

-насърчаване на обмена на опит между местните, регионалните и / или националните публични власти относно участието на мигрантите в разработването на политиките за интеграция и тяхното прилагане;

-изграждане на капацитет за публичните власти на местно, регионално или национално ниво, с цел по-ефективно консултиране и включване на мигрантите в проектирането и изпълнението на мерки в области на политиката, които пряко ги засягат.

Консорциумите, подаващи проектни предложения трябва да включват ключови участници за постигане на предложените цели, а именно бежански и мигрантски организации, както и местни, регионални и / или национални публични власти.

Краен срок за кандидатстване: 16 февруари 2021

Повече информация и кандидастване