Покана от ЕК за набиране на проектни предложения за финансиране на дейности в областта на интеграцията и легалната миграция

В изпълнение на Годишната работна програма за дейности на Съюза за 2018 по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020 г., Европейската комисия публикува процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от ФУМИ с наименование “Интеграция на граждани на трети държави” – AMIF-2018-AG-INTE.

По процедурата ще бъдат финансирани следните дейности:

• Приоритет 1 – “Местни и регионални мрежи за интеграция на граждани на трети държави“ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 6 млн. евро;

• Приоритет 2 – „Проекти с трети държави в областта на легалната миграция“ с общ размер на БФП – 6 млн. евро;

• Приоритет 3 – „Интеграция на граждани на трети държави, които са жертви на трафик на хора“ с общ размер на БФП – 2,5 млн. евро;

• Приоритет 4 – „Грижи за малолетни мигранти, включително непридружени малолетни лица“ с общ размер на БФП – 1,2 млн. евро;

• Приоритет 5 – „Ангажиране на диаспорните общности във връзка с повишаване на общественото съзнание“ с общ размер на БФП – 500 хил. евро.

Срокът за подаване на проектни предложения: 31.01.2019 г. 17:00 часа централно европейско време.

Съгласно публикуваната документация, ЕК предвижда провеждане на информационни уеб-сесии за потенциалните кандидати по процедурата в периода края на м. септември – началото на м. декември 2018 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ