Проучване на нуждите на лица, търсещи  или получили международна закрила в България

Българският съвет за бежанци и мигранти участва активно в проучване за оценка на нуждите на лицата, търсещи или получили международна закрила в България, което Представителството на ВКБООН провежда ежегодно в сътрудничество с Държавната агенция за бежанците и гражданското общество. Българският съвет за бежанци и мигранти участва в сесии с фокус групи с бежанци, които се проведоха в регистрационно приемни центрове, в интеграционни центрове и на  външни адреси. Сесиите бяха продуктивни и помогнаха на организацията да  стигне до отговори и до идеи за бъдещи дейности.

Представители на Българския съвет за бежанци и мигранти участваха във финалната фаза на проучването за оценка на нуждите: двудневен заключителен семинар, на който бяха представени обобщени резултати, изводи и препоръки от проучването.  Семинарът се проведе на 6 и 7 ноември 2018 в хотел Лион, Боровец.