Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

На 24 април 2020 г. дирекция „Международни проекти“ – МВР публикува процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. BG65AMNP001-2.007 „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането  на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23:59 часа на 12.06.2020 г.

Публикуваният пакет на пълната документация по посочената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. може да бъде намерен в раздел дейности / фондове / безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. / Отворени процедури за кандидатстване – на интернет страницата на дирекция „Международни проекти“, както и на следния интернет адрес в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.