Публикувана процедура за предоставяне на БФП по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

„Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила“.

Повече информация и кандидатстване: Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН)

 

Мулти култи колектив и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

Повече информация за проекта >>>