„Пътят напред“ – Документ относно новите предложения за фондове на ЕС в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2021-2027

Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ЕКРЕ) и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) публикуваха “Пътят напред – документ относно новите предложения за фондове на ЕС в областта на убежището, миграцията и интеграцията 2021-2027 “. Документът разглежда предложенията, които са от най-голямо значение за бенефициентите на сегашния фонд „Убежище, миграция и интеграция (ФУМИ) за периода 2014-2020 г.“и тези, които са предложени за изпълнение от държавите-членки посредством договорености за споделено управление (национални програми). Документът  е фокусиран главно върху предложения фонд Убежище и миграция (AMF) и Европейския социален фонд+ (ЕСФ+). Този документ няма за цел да направи пълен анализ на новите предложения, а да посочи основните рискове и  възможностите за намаляването им в ключовите области: 1. Интеграция 2. Програмиране 3. Разпределение на средствата за убежище и миграция на държавите-членки 4. Разпределение на средствата в рамките на националните програми (фонд  Убежище и миграция) 5. Участие на трети държави (фонд Убежище и миграция) 6. Партньорство 7. Достъп до финансиране на организациите на гражданското общество и на местните власти.

Документът е наличен онлайн на английски език.