Документи на лицата, получили международна закрила

Гражданска регистрация

Гражданската регистрация на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва на основание Чл. 3. (2) от Закон за гражданската регистрация.

В регистъра на населението се вписват: в) получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

Електронен личен регистрационен картон и Единен граждански номер

Издаването на Електронен личен регистрационен картон и ЕГН на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, се прави на основание чл. 26 (3) от Закон за гражданската регистрация, въз основа на следните документи:

Адресна регистрация

Съгласно чл. 92 (2) от Закона за гражданската регистрация за адресна регистрация трябва да се представи договор за наем със собственика на имота; писмено съгласие на собственика на имота, което става чрез декларация по образец.

Услугата е безплатна и се извършва до седем дни след заявяването.

Процедурите се извършват от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) на съответната община или кметство според Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация.

Лични документи

Издаването на лични документи за самоличност на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва на основание чл. 14 и чл. 59 от Закон за българските лични документи. Заявленията за издаване на документите се подават в Дирекция „Миграция“ за София/Областна дирекция на МВР по постоянен адрес на заявителя.

Личните документи на получилите закрила са:

Необходими документи за издаването:

Повече информация на сайта на Дирекция „Български документи за самоличност”  на МВР.

За еднократна целева помощ за издаване на лична карта вижте в раздел „Социалнo подпомагане.

Свидетелство за управление на МПС/Шофьорска книжка

Придобиването на свидетелство за управление на МПС от лица с предоставен бежански или хуманитарен статут се извършва по реда и условията за българските граждани, като кандидатите не трябва да притежават друго свидетелство за управление на МПС от същата категория, придобито в страна членка на ЕС.

За удостоверяване, че кандидатите са установили обичайното си пребиваване в РБ и нямат издадена шофьорска книжка (от друга държава членка на ЕС) за категорията, за която кандидатстват – те подписват декларация по чл. 16, ал. 4 от Наредба №37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение или чл. 18, т. 3 от Наредба №38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Необходимите документи за записване за шофьорски курс на основание Наредба №37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение:

По време на шофьорския курс е необходимо кандидатите да завършат обучение по оказване на първа медицинска помощ, който се провежда от БЧК.

Издаването на свидетелство за управление на МПС при завършен шофьорски курс и положени изпити се извършва в Пътна Полиция след заплащането на такса и представянето на следните документи:

Валидност на свидетелство за управляване на моторно превозно средство (СУМПС), придобито извън ЕС

Валидността на свидетелство за управление на МПС, придобито в страна извън ЕС, притежавано от лица с предоставен бежански или хуманитарен статут се определя на основание на основание чл. 161 от Закона за движението по пътищата.

Необходимо е свидетелството да бъде подменено от звено Пътна полиция по постоянен адрес след предоставяне на следните документи:

Акт за раждане

Издаването на Акт за раждане на деца от родители със статут на бежанец или хуманитарен статут се издава по реда и условията за българските граждани на основание Раздел II от Закона за гражданската регистрация.

Името на лице, което не е български гражданин, родено на територията на Република България, се вписва така, както е заявено от родителите му.

Заместващи документи

Издадените документи от Държавна агенция за бежанците, въз основа на които се издават български документи, заместват официалните документи от органите на страните на произход на основание чл. 54 от Закона за убежището и бежанците.

Според ал.(2),когато по обективни причини чужденец, търсещ или получил международна закрила, не може да бъде снабден с документи, необходими за реализиране на права, Държавната агенция за бежанците въз основа на установените от нея данни и декларация, подписана от чужденеца, организира издаването на удостоверение. Въз основа на него компетентните органи издават български документ, който му дава възможност да ползва тези права.

Според ал. (3) издадените по реда на ал.(2) документи заместват официалните документи, издавани на чужденци от или чрез органите в техните страни.

Акт за сключен граждански брак

Когато встъпващите в брак са лица със статут на бежанец или с хуманитарен статут в Република България, те удостоверяват семейното си положение с нотариално заверена декларация на основание чл. 52 от  Закона за гражданската регистрация.

Акт за сключен граждански брак се издава на основание чл. 51 от  Закона за гражданската регистрация по реда и условията за българските граждани.

Документи за пътуване

Документи за пътуване на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, се издават на основание чл. 59 от Закона за българските лични документи. Заявленията за издаване на документите се подават в Дирекция „Миграция“ за София или в Областната дирекция на МВР по постоянен адрес на заявителя.

Документите за пътуване на лица, получили закрила са следните:

Повече информация на сайта на Дирекция „Български документи за самоличност” на МВР.