Жилищно настаняване

Наемане на жилище под наем

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, могат да сключат договор за наем съгласно Законa за задълженията и договорите.

Наемането на жилище под наем от лицата, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва по реда и условията за българските граждани.

За наемането на имот са необходими валидни български или международни документи за самоличност.

За наемането на жилище под наем се сключва писмен договор между лицето и собственика на жилището, в два екземпляра – за всяка от страните.

При търсене на жилище под наем може да се ползват услугите на брокер или посредник, като се сключва договор за посредническата услуга. След наемането на жилището наемателят (лице, получило бежански или хуманитарен статут) трябва да си направи адресна регистрация в съответната община.

Адресна регистрация

Наемателят (лице, получило бежански или хуманитарен статут) трябва да си направи адресна регистрация в съответната община в присъствието на собственика на жилището и представянe на лични документи, договор за наем, нотариален акт на имота и съгласие на собственика на имота с декларация по образец.

Настаняване в общинско жилище

Настаняването на лица, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва на основание на наредби, определящи условията за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на всяка община.

София:

Наредба на Столична община, която определя условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Столична  община, както и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони.

Сред условията в София са поне един член от семейството/домакинството да е български гражданин и да е с адресна регистрация и постоянен адрес в Столична община поне 10 години.

Пловдив:

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им.

Сред условията в Пловдив са поне един член от семейството/домакинството да е български гражданин и да е с адресна регистрация и постоянен адрес в общината поне 10 години.

Варна:

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища.

Сред условията във Варна са поне един член от семейството/домакинството да е български гражданин и да е с адресна регистрация и постоянен адрес в общината поне 5 години.

Бургас:

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Сред условията в Бургас са адресна регистрация и постоянен адрес поне 5 години без прекъсване.

Русе:

Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост

Сред условията в Русе са адресна регистрация и постоянен адрес поне 5 години без прекъсване.

Лом:

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища

Според условията в Лом бежанците имат право да кандидатстват за настаняване в общински жилища под наем и да ги закупуват след години, както и да бъдат настанявани в жилища от фонд “Резервен”.

 

 

За настаняване в специализирани институции и в социални услуги от резидентен тип в общността вижте раздел „Социално подпомагане“.