Здравеопазване

 Важна информация свързана с пандемията COVID-19

Информационни материали за предпазване от COVID на английски, арабски, пащу, дари и фарси.

_____________________________

Спешна медицинска помощ

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, както всички лица на територията на Република България, получават спешна медицинска помощ безплатно и независимо от  наличието на здравни осигуровки на основание чл. 4 от Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма на основание чл. 2 от  Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Всички лечебни заведения оказват необходимия обем от спешна медицинска помощ на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и лечебно-осигурителен статут на основание чл. 3 от Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Разходите по оказване на спешна медицинска помощ до хоспитализиране на пациента се поемат от държавата на основание чл. 7 от  Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Здравно осигуряване

Съгласно чл. 33, ал. 1 (4) от Закон за здравното осигуряване здравното осигуряване е задължително за лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.

Трансфер на партиди за здравни осигуровки от личен номер на чужденец (ЛНЧ) към единен граждански номер (ЕГН)

На лицата, които са в процедура за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут, се издава карта за самоличност с личен номер на чужденец (ЛНЧ).

На лицата, които  получат статут на бежанец или хуманитарен статут, се издава карта за самоличност с единен граждански номер (ЕГН).

Задължението за здравно осигуряване възниква от датата на откриване на процедура за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут. Заплащането на здравните осигуровки на лицата в процедура за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут се поемат от Държавната агенция за бежанците със средства от Държавния бюджет.

Трансферът на партиди за здравни осигуровки и платени здравни осигуровки се извършва от Националната агенция за приходите (НАП). Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут трябва да подадат искане до НАП и да предоставят Удостоверение от Държавна агенция за бежанците (ДАБ) за платените здравни осигуровки. За издаването на такова удостоверение е необходимо да се подаде искане до ДАБ.

Здравното осигуряване  на лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут се извършва при условията и по реда за българските граждани – на основание чл. 34, ал. 2, т. 2 от  Закона за здравното осигуряване.

  1. Ако лицето с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут работи по трудов договор или договор за управление, здравните осигуровки се заплащат в НАП от работодателя или ведомството на месторабота (като 40% от здравната вноска са за сметка на лицето).
  2. Ако лицето с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут е едноличен търговец или лице, регистрирано като упражняващо свободна професия и/или занаятчийска дейност, трябва да се осигурява върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица. Задължението за заплащане на здравноосигурителната вноска е на осигуреното лице.
  3. Ако лицето с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут не работи, следва да заплаща за своя сметка здравни осигуровки в клон на НАП по местоживеене/адресна регистрация в България.
  4. Ако лицето с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут е пенсионер и получава пенсия, здравноосигурителните вноски са за сметка на Държавния бюджет.
  5. Ако лицето с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут има регистрация като безработен и получава обезщетение за безработица, здравноосигурителната вноска е за сметка на фонд „Безработица“.
  6. Ако лицето с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане, ако не е здравноосигурен на друго основание, както и ако е настанен в специализирани институции за социални услуги, здравноосигурителната вноска е за сметка на Държавния бюджет.
  7. Здравното осигуряване на малолетните и непълнолетни лица с предоставен статут на  бежанец или хуманитарен статут се извършва от Държавния бюджет  по реда и при условията за българските граждани – на основание чл. 40 от  Закона за здравното осигуряване.

Съгласно чл. 52 от Закона за здравното осигуряване лицата с предоставен статут на  бежанец или хуманитарен статут, които не са здравноосигурени  по този закон, заплащат изцяло оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения.

Здравноосигурителните права на лице с предоставен статут на  бежанец или хуманитарен статут  се прекъсват по реда и условията за български граждани – ако не са внесени три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.

Възстановяване на прекъснати здравноосигурителните права на лица с предоставен статут на  бежанец или хуманитарен статут  става по реда и условията за българските граждани – трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.

Потребителска такса

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут заплащат потребителска такса при посещение на общопрактикуващ лекар, лекар специалист, лекар по дентална медицина и в лаборатория – по реда и при условията за българските граждани.

Лица, освободени от потребителска такса, съгласно списък на Националната здравно осигурителна каса.

Достъп до общопрактикуващ лекар

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут,  имат право на регистрация при общопрактикуващ лекар по реда и при условията за българските граждани. Първоначалната регистрация при общопрактикуващ лекар е възможно да се направи по всяко  време. Всяка година, през месеците юни и декември здравноосигурените лица могат да сменят своя общопрактикуващ лекар с друг, избран от тях.

Регистър на общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК.

Достъп до специалист

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут имат право на достъп до специалист по реда и при условията за българските граждани.

Достъпът до специалист става чрез направление, издадено от личния лекар. Посещението при специалист се покрива от здравната каса, като пациентът дължи само потребителска такса.

Регистър на лекари специалисти, сключили договор с НЗОК.

Достъп до лекар по дентална медицина

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут имат право на достъп до лекар по дентална медицина по реда и при условията за българските граждани.

При посещение при дентален лекар пациентът трябва да носи здравноосигурителната си книжка, в която се вписват извършените дейности.

Регистър на лекарите по дентална медицина, сключили договор с НЗОК.

Достъп до болнична помощ

Достъпът до болнична помощ (хоспитализация) на лица, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва при условията и по реда за българските граждани, регламентирани в Раздел III на Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК, на територията на цялата страна като представи медицинското направление, издадено от личния лекар или от лекаря специалист.

Регистър на болниците, сключили договор с Националната здравно осигурителна каса НЗОК.

Такса престой в болнични заведения

Заплащането на такса за престой в болнични заведения се извършва по реда и условията за българските граждани на основание чл. 37 (1) от Закона за здравното осигуряване

Такса се дължи за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно. Задължително здравноосигурените лица заплащат за всеки ден болнично лечение, сума в размер 5,80 лв. на ден. Таксата се определя като 2% от минималната работна заплата.

Ако се налага пациентът да остане в болнично заведение повече от 10 дни в рамките на една година, той не заплаща потребителска такса за престоя си след 10-тия ден.

Право на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ

Право на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ имат лица, които нямат доход или  лично имущество, което да им осигурява участие в здравоосигурителния процес съгласно Постановление на Министерски съвет 17/2007. В случаите, при които лицата отговарят на условията на чл. 1, ал. 3 от Постановлението, в обхвата му попадат и чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут.

Повече информация можете да получите на електронната  страница на Агенцията за социално подпомагане.

Достъп до медикаменти

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на достъп до медикаменти по реда и при условията за българските граждани, регламентирани в Наредба № 4 от 4 март 2009 г. За условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Регистър на аптеките, сключили договор с НЗОК.

Достъп до лабораторни изследвания

Достъпът до лабораторни изследвания, заплащани от НЗОК, се извършва по реда и при условията за българските граждани, според  Националните рамкови договори на НЗОК за медицинска и дентална помощ (сключени с Български лекарски съюз или с Български заболекарски съюз).

Пациентите се насочват към  лаборатории с „Медицинско направление за медико-диагностична дейност”. За посещението в лабораторията здравноосигурените лица дължат потребителска такса.

Регистър на лечебни заведения извършващи лабораторни изследвания, сключили договор с НЗОК.

Освидетелстване на лицата за трайна неработоспособност и за вид и степен на увреждане

Експертизата на трайно намалена работоспособност се извършва от Териториални експертни лекарски комисии  (ТЕЛК) и Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, получават достъп до ТЕЛК и НЕЛК по реда и при условията за българските граждани, регламентирани в Наредбата за медицинската експертиза.

Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя необходимите медицински документи, прегледи, консултации и изследвания за всеки индивидуален случай, като предоставя медицинско направление за ТЕЛК на основание  Наредба 2 на МЗ от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Изследване за СПИН

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут имат право на изследване за СПИН в Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН  по реда и условията за българските граждани.

Изследването е безплатно и не зависи от наличието на здравна осигуровка.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут са ключова целева група/бенефициент по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025г.

Включването в програмата на лицата с предоставен статут на бежанец и хуманитарен статут е по реда и при условията за българските граждани – диагностициране, хоспитализация, следболнично лечение и лекарства са безплатни.