Образование

Достъп до предучилищно образование

Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – от детските градини и  училищата.

Записването в детска градина или училище на малолетните лица, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва при условията и по реда за българските граждани,  регламентирани в Глава пета, Раздел IV от Закона за предучилищното и училищното образование и в Наредба № 5 за предучилищното образование, издадена от министъра на образованието и науката.

Постъпването на децата за предучилищно образование се осъществява целогодишно. Записването, отписването и преместването в общинските детски градини се извършват съгласно наредба на общинския съвет, както и съгласно правилниците на училищата, в които се осъществява предучилищното образование. Директорите осигуряват приоритетно места за деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.

Условията за записване в детска градина или училище се определят от всяка община и могат да бъдат намерени в сайта на съответната община.

Достъпът до детска градина или училище става след кандидатстване и класиране за място в детската градина. Може да се кандидатства по общи критерии, както и по социални критерии. След успешно класиране детето може да бъде записано в детската градина или училището, като  родителят/настойникът/попечителят предостави на директора необходимите документи за записване в зависимост от Наредбата на съответната община.

Някои общини са разработили електронни системи за кандидатстване, записване и обслужване на детските градини. Например:

Столична община – Информационна система за обслужване на детските заведения.

Община Пловдив – Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини.

Списък на детските градини може да бъде намерен в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Достъп до училищно образование

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, в училищна възраст имат правата на българските граждани за включване в образователната система,  регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование. На лицата в училищна възраст се осигурява безплатно образование в държавните и общински училища на Република България при условията и по реда на българските граждани.

Лицата, търсещи или получили международна закрила, и притежаващи документ за завършен клас, етап или степен на образование се записват в училище съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, издадена от министъра на образованието и науката.

Признаването на завършено образование на лица с предоставен бежански или хуманитарен статут се извършва на основание чл. 108 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

В ал.(1) са определени необходимите документи за признаване на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Според ал. (5) необходимите документи трябва да се легализират, преведат и заверят. Наредбата предвижда изключение за документите на лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут (ал. 6).

Лица, търсещи или получили международна закрила, които не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование се записват в училище съгласно Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила, издадена от министъра на образованието и науката.

Приемането в определен клас в държавно или общинско училище се извършва след подадено заявление от родител (представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо международна закрила) до началника на съответното Регионално управление на образованието.

В срок от 7 работни дни последният насочва малолетния или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила,  към определено училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя/представителя. Записването на малолетния и непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок.

Децата до четвърти клас се записват по възраст в съответния клас. Училищна комисия определя класа на по-големите ученици след събеседване.

За учениците, търсещи или получили международна закрила, приети в държавните или общински училища се осигуряват допълнителни безплатни модули по образователно направление – български език.

Списък на държавните и общински училища може да бъде намерен в Регистъра на институциите в системата на училищното и предучилищното образование.

Изучаване на български език от деца и ученици, за които българският език не е майчин

Осигуряването на допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, е на основание Раздел III от Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език, издадена от министъра на образованието и науката.

Тя предвижда в чл. 13.(1)  допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила. Обучението се провежда индивидуално или в група – по решение на директора на приемащото училище,

съответно детска градина, след становище от координиращия екип, определен с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, съобразно потребностите на всяко дете.

Тест по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А1 от общата европейска езикова рамка

Тест по български език като чужд за установяване на нивото на компетентности по български език като чужд на търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст за ниво А2 от общата европейска езикова рамка

Учебна програма по български език като чужд за търсещи или получили международна закрила и за мигранти в задължителна училищна възраст

Кратък обяснителен текст с нормативните основания, свързани с провеждането на допълнителното обучение по български език като чужд;

 

Наръчник на ВКБООН за учители

Наръчника на ВКБООН за учители предоставя  учебни материали, разработени от Агенцията на ООН за бежанците, които имат за цел да подобрят и улеснят процеса на преподаване на деца бежанци. Материалите са предназначени за учители в начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален етап на образование.

Обучение по български език за възрастни

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат достъп до Програма за заетост и обучение на бежанци на Агенция по заетостта, която предлага обучение по български език.

Безплатни курсове по български език за нива А1 и А2 се провеждат целогодишно в интеграционните центрове на БЧК и на Каритас София.

Учебни материали по български език

Академични курсове по български език

Департамент за езиково обучение на Софийски университет “Св. Климент Охридски” при Института за чуждестранни студенти предлага курсове по български език за чужденци, включително лица, получили международна закрила.

Включването в курс става след заплащането на съответната такса.

Повече информация: www.deo.uni-sofia.bg

Достъп до професионално образование и обучение

Законът за професионалното образование и обучение регулира осигуряване на правото на професионално образование и обучение и валидиране на професионални знания, умения и компетентности (чл. 1.(1))

За училищното професионално образование и обучение се прилага Законът за предучилищното и училищното образование.

Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут имат право да продължат образованието си в професионални гимназии и училища, в които се осигурява придобиване на квалификация по дадена професия и завършване на основно образование или класове от средното образование.

Входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация по част от професия са определени в чл.8 (4) на Закон за професионалното образование и обучение.

Кандидатите, които искат да продължат образованието си чрез включване в програми за професионално образование и професионално обучение, трябва да отговарят на специфични изисквания:

Достъп до образователната система на лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут , които са навършили 16 годишна възраст

Достъпът в образователната система на  възрастни лица с предоставен бежански или хуманитарен статут е безплатен. Те могат да продължат образованието си в различни форми като:

Приемане в съответна образователна степен става след  представяне на документи за завършена образователна степен или след валидиране на знания, на основание чл. 108 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Признаване на завършено образование

Признаването на завършено образование на лица с предоставен бежански или хуманитарен статут се извършва на основание чл. 108 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В ал.(1) са определени необходимите документи за признаване на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Според ал. (5) необходимите документи трябва да се легализират, преведат и заверят. Наредбата предвижда изключение за документите на лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут (ал. 6).

Достъп до висше образование

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут имат право на висше образование по реда и условията за българските граждани, регламентирани в Закона за висшето образование и Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут могат да продължат обучението си във висшите училища на Република България: университети, специализирани висши училища и колежи.

Документите за кандидатстване за висше образование трябва да отговарят на условията, регламентирани в Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, издадена от министъра на образованието и науката.

Приемането на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се извършва след завършено средно образование, удостоверено с диплома за средно образование и полагане на конкурсен изпит съгласно държавните изисквания.

Списък на университетите може да бъде намерен в Регистъра на акредитираните висши училища в Република България.

Признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Признаването на висше образование, придобито в чужбина, на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва по реда и условията за българските граждани, регламентирани в Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.(Чл. 2. Право на признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища имат български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци)

В §1 от  Допълнителни разпоредби към наредбата е предвидена възможността лица, които по независещи от тях причини, като природни бедствия, крупни аварии или военни действия на територията на държавата, в която са се обучавали, не могат да представят диплома за висше образование или документ, удостоверяващ завършен период на обучение, могат да поискат установяване на тези факти от съда по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Според § 2. (2) към Наредбата признаването на професионална квалификация за упражняването на регулирана професия на територията на Република България се извършва по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Продължаващо обучение

Законът за професионалното образование и обучение класифицира професиите и специалностите в професионални направления и по степен на професионална квалификация (чл.8, (2)) и определя изискванията за съответна степен на професионална квалификация. (чл.8, (3))

Лицата, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, имат право на придобиване на квалификация чрез продължаващо обучение след валидиране на предходна професионална и/или образователна квалификация по реда и условията за българските граждани и правилата на съответните центрове за продължаващо обучение към висшите училища на Република България като:

Център за продължаващо обучение – Русенски Университет с предмет на дейност  обучение и придобиване, разширяване и усъвършенстване на  професионалната квалификация на студенти, докторанти, специализанти и курсисти, завършили средно или висше образование с цел подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие.

Център за продължаващо и професионално обучение към НБУ – Центърът предлага програми, курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, академични лекции, ориентирани към всички възрасти. Обучението се осъществява със съвременни интерактивни методи и модерни технологии, съобразени с необходимостта от непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията.

Център за продължаващо обучение към ИУ – Варна

Център за продължаващо обучение на Аграрен Университет Пловдив

 

COURSERA за бежанци

Coursera за бежанци предостави безплатен достъп до цялата  библиотека от курсове на всеки бежанец по света, което им позволява да спечелят признати акредитации от най-добрите университети.

Повече информация: www.coursera.org

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ