Придобиване на българско гражданство

Придобиване на българско гражданство на лица, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва по реда и условията, определени в чл. 13 на Закона за българското гражданство.

Лице, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.

Лице, получило хуманитарен статут преди не по-малко от пет години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.

Условията за получаване на българско гражданство са определени в чл. 12. на Закона за българското гражданство.

Чл. 12. (1)  Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:

  1. е пълнолетно;
  2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;
  3. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
  4. владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката.

Процедурата по придобиване на българско гражданство започва с подаване на Молба за придобиване на българско гражданство след предварително резервиране на дата в сайта на Министерство на правосъдието в онлайн системата.

Към молбата следва да бъдат приложени:

Документите се подават лично от лицето в дирекция „Административно обслужване и канцелария” на Министерство на правосъдието.

След регистрацията на молбата се насрочва час за провеждане на интервю с лицето на български език в дирекция „Българско гражданство” на Министерство на правосъдието.

Срок за разглеждане на молбата

Справка за решенията се извършва както на място, така и онлайн.

В срок от 18 месеца от образуването на преписката Министърът на правосъдието прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ за придобиване на българско гражданство. При положително решение се заплаща държавна такса за издаване на удостоверение за българско гражданство.

Oтрицателно решение (отказ) не може да се обжалва.

При отказ лицето има право да кандидатства отново като подаде нова молба.