Социално подпомагане

Закона за социално подпомагане  урежда обществените отношения, свързани с гарантирането на правото в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи. От социални помощи могат да се възползват българските граждани, чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут и чужденците, ползващи се от временна закрила.

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.

Според чл. 12 (1) на Закона за социално подпомагане социалните помощи са месечницелеви и еднократни. Социалните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадено от пълнолетно лице по настоящ адрес до дирекция „Социално подпомагане“.

Месечна парична помощ

Месечна помощ на лица, получили бежански или хуманитарен статут, се отпуска по реда и условията за българските граждани на основание чл. 9, 10 и 11 на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран доход.

Важно условие за месечна парична помощ е регистриране в дирекциите „Бюро по труда“ в 3-месечен срок от връчването на решението за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.

Ако регистрацията не е направена в този срок, то лицата могат да подадат заявление-декларация за отпускане на помощта  по настоящ адрес в дирекция „Социално подпомагане“, след като навършат 3 месеца от регистрацията си в дирекциите „Бюро по труда“.

Важно условие е децата, според възрастта си, да посещават редовно училище, да са имунизирани според задължителния имунизационен календар, да имат изпълнени всички профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното им състояние, а за възрастовата група 16-18 г. – да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“, в случай, че не вземат участие в задължителното образование.

За деца с предоставено убежище, международна закрила или временна закрила в Република България  за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за тяхната интеграция, изискванията за включване в учебен процес или регистрация в дирекции „Бюра по труда“ не се отнасят.

Лицата в трудоспособна възраст, за да получават месечна социална помощ, задължително полагат общественополезен труд 14 дни по 4 часа дневно, съгласно чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. От това правило изключени полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст майки (осиновител/ки), настойници и самотни родители, както и бременните жени след третия месец на бременността им.

Не полагат общественополезен труд лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България.

Повече информация на страницата на Дирекции „Социално подпомагане”.

Месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда и условията за българските граждани.

Съгласно чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако заповедта за настаняване в общинско жилище е на тяхно име и чийто доход от предходния месец е до линията на бедност за съответната година ако са:

 1. сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център;
 2. лица над 70-годишна възраст, живеещи сами;
 3. родител, отглеждащ сам дете/деца.

Помощта се изплаща след представяне на разходооправдателен документ/квитанция за платен наем на общинско жилище.

Помощ за отопление

Oтпускането на помощи за отопление на лица, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва по реда и условията за българските граждани, определени в Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Периодът за кандидатстване за помощ за отопление е от 1 юли до 31 октомври.
Помощта се отпуска за периода 1 ноември – 31 март.

Повече информация на страницата на Дирекции „Социално подпомагане”.

Еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности

При инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности, бежанците и чужденците с хуманитарен статут имат право да подадат заявление за отпускане на еднократна социална помощ по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Трябва да се подчертае, че помощта не е право, а възможност, която се преценява въз основа на всички обстоятелства, свързани с доходното, имущественото и здравословно състояние на лицето или семейството му.

Еднократна помощ  за издаване на лична карта

Съгласно чл. 16а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на основата за подпомагане с месечна помощ по чл. 9, определена за съответното лице. Помощта се отпуска независимо от еднократната парична помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Право на безплатно пътуване с железопътен транспорт в страната

Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината – отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.

Подкрепа по Програма за храни и основно материално подпомагане, финансирана по ЕСФ+

Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут имат право на подкрепа по Програма за храни и основно материално подпомагане, което ще допринесе за изпълнението на специфичната цел на Европейския съюз, насочена към справяне с проблема с материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. На база на идентифицираните нужди на най-уязвимите лица в страната програмата ще фокусира върху следните основни направления, всяко от които допълнено със съпътстващи мерки:

– Вид помощ 1: „Подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали“ – пакетите съдържат основни хранителни продукти, базови продукти за лична хигиена и почистващи препарати.

– Вид помощ 2: „Топъл обяд“- ще бъдат обхващани хора, които имат ежедневна нужда от подкрепа и липса на достъп до ежедневна храна. Ще се достига и до отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за прехраната си

– Вид помощ 3: „Пакети за новородени деца“ – закупувани пакети с необходими базови продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства, идентифицирани от органите по социално подпомагане.

– Вид помощ 4: „Детска кухня“ – осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на децата в най-ранна детска възраст от 10 месеца до 3 години.

Редът и условията за оказване на подкрепа по програмата са определени с Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., а принадлежността на лицата към допустимите целеви групи ще се потвърждава от дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Право на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ

Право на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ имат лица, които нямат доход или  лично имущество, което да им осигурява участие в здравоосигурителния процес съгласно Постановление на Министерски съвет 17/2007.  В случаите, при които лицата отговарят на условията на чл. 1, ал. 3 от Постановлението, в обхвата му попадат и чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут.

За лицата, които НЯМАТ определен личен лекар, на основание чл. 23 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец когато приеме, че е налице:

 1. трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност;
 2. вид и степен на увреждане;
 3. промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказните условия на труд или причинната връзка;
 4. необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено състояние;
 5. необходимост от преосвидетелстване по други поводи, предвидени в нормативни актове.

Повече информация можете да получите на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане.

Помощи за хора с увреждания

Този вид помощи в Република България се уреждат посредством Закона за хората с увреждания / тук е нужен линк към закона/. Съгласно закона, чужденци с увреждания, които имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденци с увреждания, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденци с увреждания, ползващи се от временна закрила, и лица, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, се ползват със същите права, както българските граждани с увреждания, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

За да може да бъде направен комплексен подбор на видовете подкрепа за дадено лице с увреждания, съобразно вида и степента на уврежданията, се изготвя индивидуална оценка на потребностите им по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане и въз основа на подадено заявление –декларация и документация, доказваща увреждането от органите на медицинската експертиза в Р България.

Хората с трайни увреждания съгласно индивидуалната оценка на потребностите им имат право на:

 1. финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство;
 2. финансова подкрепа за приспособяване на жилище;
 3. финансова подкрепа за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
 4. финансова подкрепа наем на общинско жилище;
 5. месечна финансова подкрепа.

Хората с увреждания имат право да ползват също така социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа съгласно потребностите, определени в индивидуалната им оценка, при условия и по ред, определени със закон.

 

Повече информация за документи, формуляри и начините за подаване на заявлението-декларация, както и за адресите на териториалните поделения може да бъде намерена на страницата на Агенция за социално подпомагане./ тук трябва да има линк към страницата на АСП/.

 

Право на социална пенсия

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на пенсии, несвързани с трудова дейност, като социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност.

Социална пенсия за старост

Право на социална пенсия за старост имат лицата, навършили 70-годишна възраст, ако не получават друг вид пенсия, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход /ГМД/, установен за страната през последните 12 месеца. Считано от 01.07.2023г. този ГМД се определя в размер на 25% от линията на бедност за страната. За настоящата година линията на бедност е в размер на 504 лв., съответно ГМД е в размер на 126 лв.

С Постановление № 94 от 27.06.2023г.Министерският съвет определи нов размер на социалната пенсия за старост, която от 01.07.2023г.става 276,64 лв.

Социална пенсия за инвалидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто. Размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя като процент от социалната пенсия за старост и е обвързана със степента на увреждане на лицата.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Социалните услуги се уреждат в Закона за социалните услуги /линк/, като се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях.

Право на социални услуги има всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот, независимо от неговите възраст, здравно състояние, образование, доходи, социално и имуществено състояние.

Всяко дете има право на социални услуги, съобразени с неговите най-добри интереси, възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.

 

Информация за съществуващите социални услуги се предоставя от дирекции “Социално подпомагане” на лечебните заведения, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, детските ясли, местата за лишаване от свобода, местата за подкрепа на деца с противоправно поведение, дирекциите “Бюро по труда”, центровете за лица, търсещи и/или получили международна закрила, миграционните и полицейските органи на Министерството на вътрешните работи.

В случай на необходимост институциите и органите информират лицата за социалните услуги, които биха могли да ползват, както и сигнализират дирекция “Социално подпомагане” или общината за необходимостта от насочване за ползване на социални услуги.

Видовете социални услуги се дефинират в зависимост от основните групи дейности, като съдържанието на всяка една от тях е определено в закона. Десет са основните видове социални услуги:

 1. информиране и консултиране;
 2. застъпничество и посредничество;
 3. общностна работа;
 4. терапия и рехабилитация;
 5. обучение за придобиване на умения;
 6. подкрепа за придобиване на трудови умения;
 7. дневна грижа;
 8. резидентна грижа;
 9. осигуряване на подслон;
 10. асистентска подкрепа.

 

Социални услуги, за които не се заплаща такса

Не се заплаща ползването на финансирани от държавния бюджет социални услуги за:

 1. подкрепа за формиране на родителски умения;
 2. консултиране и подкрепа на родители по въпросите на ранното детско развитие и отглеждането на деца;
 3. превенция на изоставянето на деца и подкрепа на родители за реинтеграция по реда на Закона за закрила на детето;
 4. ранна интервенция на уврежданията за деца;
 5. спешно осигуряване на подкрепа в случай на кризисна ситуация – до отпадане на спешността;
 6. подкрепа и осигуряване на подслон на лица, пострадали от домашно насилие, и на лица – жертви на трафик;
 7. осигуряване на подслон на бездомни лица;
 8. заместваща грижа до 14 календарни дни в годината за деца и лица с трайни увреждания с определени вид и степен на увреждане или степен на намалена работоспособност 90 и над 90 на сто и с определена чужда помощ и за деца, настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето;
 9. подкрепа и обучение на членове на семейството, които полагат грижа в домашна среда за лица с трайни увреждания и за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, за което не получават възнаграждение или финансова помощ;
 10. подкрепа и обучение на кандидати за осиновители и приемни семейства;
 11. подкрепа на осиновители и на приемни семейства и на семейства на роднини и близки по Закона за закрила на детето;
 12. мобилна превантивна общностна работа.

Настаняване в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип и ползване на социални услуги в общността от пълнолетни лица.

Насочването на всички лица за ползване на социални услуги се извършва отдДирекциите „Социално подпомагане“ чрез изготвяне на писмена предварителна оценка на потребностите с участието на лицето.

Всяко лице, независимо от това дали е дееспособно или поставено под запрещение, може да се обърне към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, където ще бъде консултирано относно функционирането на всички социални услуги, както и целевите групи, които могат да бъдат насочвани към тях.