Социално подпомагане

Със Закона за социално подпомагане са въведени две основни форми на социално подпомагане – отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги.

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.

Според чл. 12 (1) на Закона за социално подпомагане социалните помощи са месечни, целеви и еднократни. Социалните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадено от пълнолетно лице по настоящ адрес до дирекция „Социално подпомагане“.

Месечна парична помощ

Месечна помощ на лица, получили бежански или хуманитарен статут, се отпуска по реда и условията за българските граждани на основание чл. 9, 10 и 11 на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.

Важно условие за месечна парична помощ е регистриране в дирекциите „Бюро по труда“ в 3-месечен срок от връчването на решението за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.

Ако регистрацията не е направена в този срок, то лицата могат да подадат заявление-декларация за отпускане на помощта  по настоящ адрес в дирекция „Социално подпомагане“, след като навършат 6 месеца от регистрацията си в дирекциите „Бюро по труда“.

Лицата в трудоспособна възраст, за да получават месечна социална помощ, задължително полагат общественополезен труд 14 дни по 4 часа дневно, съгласно чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. От това правило изключени полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст майки (осиновител/ки), настойници и самотни родители, както и бременните жени след третия месец на бременността им.

Не полагат общественополезен труд лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България.

Повече информация на страницата на Дирекции „Социално подпомагане”.

Месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда и условията за българските граждани.

Съгласно чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако заповедта за настаняване в общинско жилище е на тяхно име и чийто доход от предходния месец е до 250 на сто от диференцирания минимален доход, ако са:

 1. сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център;
 2. самотни стари хора над 70-годишна възраст;
 3. родител, отглеждащ сам дете/деца.

Помощта се изплаща след представяне на разходооправдателен документ/квитанция за платен наем на общинско жилище.

Помощ за отопление

Oтпускането на помощи за отопление на лица, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва по реда и условията за българските граждани, определени в Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Периодът за кандидатстване за помощ за отопление е от 1 юли до 31 октомври.
Помощта се отпуска за периода 1 ноември – 31 март.

Повече информация на страницата на Дирекции „Социално подпомагане”.

Еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности

При инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности, бежанците и чужденците с хуманитарен статут имат право да подадат заявление за отпускане на еднократна социална помощ по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Еднократна помощ  за издаване на лична карта

Съгласно чл. 16а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на гарантирания минимален доход, който към момента е 65 лева. Помощта се отпуска независимо от еднократната парична помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Право на безплатно пътуване с железопътен транспорт в страната

Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината – отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.

Правото на безплатен транспорт по чл. 19  от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане се ползва срещу представено удостоверение, издадено от дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата въз основа на заявление-декларация със свободен текст, подадена от тях.

Подкрепа по оперативната програма за храни

Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут имат право на подкрепа по Оперативната програма за храни по реда и условията за българските граждани.

Подкрепата по оперативната програма ще се реализира чрез два основни типа операции – предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.

Индивидуални пакети хранителни продукти: Подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление.

Топъл обяд: Подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства, които се възползват от месечно подпомагане, и са с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица. Партньорски организации за предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група ще бъдат общини или райони на общини на територията на Република България.

Право на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ

Право на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ имат лица, които нямат доход или  лично имущество, което да им осигурява участие в здравоосигурителния процес съгласно Постановление на Министерски съвет 17/2007.  В случаите, при които лицата отговарят на условията на чл. 1, ал. 3 от Постановлението в обхвата му попадат и чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут.

Повече информация можете да получите на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане.

Помощи за хора с увреждания

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на помощи за хора с увреждания по реда и условията за българските граждани, определени в Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Условие за отпускането на месечна добавка за социална интеграция е наличието на експертно решение издадено от ТЕЛК/НЕЛК, социална оценка и подадено заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето с увреждане, от него, законен негов представител или от упълномощено от него лице.

Повече информация на страницата на Дирекция „Социално подпомагане”.

Право на социална пенсия

Лицата, получили бежански или хуманитарен статут, имат право на пенсии, несвързани с трудова дейност, като социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност.

Социална пенсия за старост

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.

Социална пенсия за инвалидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях.

Ползването на социални услуги се извършва по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа съответно:

 1. До директора на дирекция “Социално подпомагане” – за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности;
 2. До кмета на общината – за социалните услуги, които са местни дейности;
 3. До органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е лице по чл. 18, ал. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.

Въз основа на подадена молба и приложени към нея документи, се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение.

Настаняване в специализирани институции и в социални услуги от резидентен тип в общността

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут имат право на настаняване в специализирани институции и в резидентни услуги и приемане в социални услуги в общността по реда и при условията за българските граждани.

Настаняването в специализираните институции и в резидентните услуги, както и приемането в социалните услуги в общността, се извършва със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”, на чиято територия функционира услугата, въз основа на изготвения доклад-предложение по поредността на постъпилите в дирекцията документи на кандидат-потребителите.

Съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, социалните услуги, които се предлагат в общността са:

 1. Социални услуги в домашна среда са:
  • личен асистент;
  • социален асистент;
  • домашен помощник;
  • домашен социален патронаж.
 2. Дневен център:
  • дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
  • дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
  • дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания;
  • дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания;
  • дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа;
  • дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа;
  • дневен център за стари хора.
 3. Център за социална рехабилитация и интеграция – форма на почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости.
 4. Социални услуги от резидентен тип:
  • център за настаняване от семеен тип: 
   “Център за настаняване от семеен тип” е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация със социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания, младежи или пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа и на стари хора.
   Настаняването на лица, получили бежански или хуманитарен статут, в център за настаняване от семеен тип се извършва по реда и условията за българските граждани на основание чл. 36, т.4а, чл. 41а и допълнителна разпоредба 26 от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане.
   Центровете за настаняване от семеен тип биват:

   • център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;
   • център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания;
   • център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;
   • център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства;
   • център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция;
   • център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания;
   • център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
   • център за настаняване от семеен тип за стари хора;

   Повече информация на страницата на Дирекции „Социално подпомагане”

  • център за временно настаняване
   “Център за временно настаняване” е форма на социална услуга, предоставяна на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. Центърът осигурява място за живеене, съдействие за включване в курсове за квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната адаптация на потребителите.
   Настаняването на лица, получили бежански или хуманитарен статут, в център за временно настаняване  се извършва по реда и условията за българските граждани, определени на основание чл. 16 и чл. 33 (3) от Наредба № 4 от 16 март 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги.
  • кризисен център
   “Кризисен център” е комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
   Настаняването в кризисен център на лица, получили бежански или хуманитарен статут, в кризисни центове се извършва на основание чл. 40б (6), (7) от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.
  • преходно жилище
   “Преходно жилище” е форма на социална услуга:

   • за деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15- до 18-годишна възраст, осигуряваща настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето и подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността;
   • за пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

   Настаняването в преходно жилище на лица с бежански или хуманитарен статут на възраст от 15 до 18 годишни се извършва по реда и условията за българските граждани, определени в  Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

  • наблюдавано жилище
   “Наблюдавано жилище” е форма на социална услуга за пълнолетни лица с увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Подкрепата на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, социални, правни и трудови консултации. Капацитетът на услугата е до 6 места.
  • защитено жилище
   “Защитено жилище” е форма на социална услуга за пълнолетни лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които, подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е до 8 места.

   • защитено жилище за лица с психични разстройства;
   • защитено жилище за лица с умствена изостаналост;
   • защитено жилище за лица с физически увреждания.
 5. Приют
  “Приют” е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия ден до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.
 6. Социален учебно-професионален център
  “Социален учебно-професионален център” е форма на социална услуга, насочена към професионално обучение на лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 18 години.
 7. Звено “Майка и бебе”
  Звено “Майка и бебе” предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
 8. Център за обществена подкрепа
  “Център за обществена подкрепа” е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.
 9. Център за работа с деца на улицата
  “Център за работа с деца на улицата” е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
 10. Приемна грижа
  “Приемна грижа” е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
 11. Обществени трапезарии
  “Обществена трапезария” е форма на социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.