Събиране на семейство

Право на събиране на семейство

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут имат право на събиране на семейство на основание чл.34 ал. 1 от Закона за убежището и бежанците:

Чужденец с предоставена международна закрила има право да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България.’’

Процедура по събиране на семейство

Лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут, желаещи събиране на членовете на семейството си, следва да подадат молба и документи до Държавната агенция за бежанците, доказващи брак или родство. Членове на семейството са определени в § 1 т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците:

В случай на неналичие на документи, удостоверяващи брак или родство, те се удостоверяват с декларация или други документи на основание чл. 34 (5) от Закона за убежището и бежанците: „Когато чужденецът не може да представи официални документи, доказващи брака или родството, те се установяват с подписана от него декларация или по друг начин”.

При необходимост е възможно да бъде проведен разговор (интервю) за уточняване на подробностите.

След разглеждане на молбата Държавната агенция за бежанците има право да позволи или откаже събиране на семейство.

Събиране на семейство в случаите на непридружени малолетни

Непридружените малолетни лица имат право на събиране с родителите си или друг пълнолетен член на семейството или лице, което отговаря за него на основание чл. 34 (4) от Закона за убежището и бежанците: „Председателят на Държавната агенция за бежанците разрешава събирането на непридружен малолетен или непълнолетен чужденец с предоставена международна закрила с родителите му или с друг пълнолетен член на семейството му или с лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай, когато родителите му са починали или са в неизвестност”.

Обжалване на отказ

Ако бъде получен  отказ за събиране на семейството, чужденците имат право да подадат жалба до съда и да поискат отказът да бъде отменен и съдът да разпореди на Държавната агенция за бежанците да даде разрешение за събиране.

Жалбата трябва да бъде подадена до Административен съд по постоянен адрес в срок от 14 дни от деня, в който е получено решението за отказ срещу подпис.

Жалбата се разглежда на две съдебни инстанции – ако решението на Административния съд е отрицателно, може да се подаде последна жалба до Върховния административен съд на България. Решението на Върховния съд е окончателно.

След получаване на решение за събиране на семейство в България

Копие на решението се изпраща от получилия закрила до членовете на семейството, които ще пътуват за България. Необходимо е те да имат редовен международен паспорт.

Членовете на семейството трябва да се явят в българска консулска служба за изваждане на виза тип D – за дългосрочно пребиваване. Ако в страната по произход няма такава служба, те ще трябва да уточнят чрез МВнР в коя близка държава такава функционира (гражданите на Сирия трябва да подават документи за виза в посолството на България в Бейрут, Ливан).

За издаване на виза D са необходими:

Издаването на визата отнема около 40 дни.

Закупуването на билети за пътуване е за сметка на лицата.

 

Правна и финансова помощ за събиране на семейства (Финдация за достъп до права)