Изпъление на споразумението

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 1. Приемане и жилищно настаняване на чужденеца и членовете на неговото семейство.
  Според Наредбата жилищното настаняване на чужденеца може да се извърши както в жилища общинска собственост, така и в жилища, които са държавна или частна собственост.

  • При настаняване в общинска или частна собственост на физически или юридически лица общината подготвя  образец на заявление от заинтересован наемодател, публичен регистър на подадените заявления, ред за разглеждането им и информиране на заявителя за резултата, срока и условията на наемния договор. Този ред следва да бъде предварително и по подходящ начин огласен пред обществеността.
  • При настаняване в жилище държавна собственост би могло общината да влезе в кореспонденция с областния управител за установяване възможностите и условията за настаняване в жилище държавна собственост.
  • Настаняването в жилище общинска собственост се осъществява при спазване реда и условията на Закона за общинската собственост и наредбата на общинския съвет по чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост. При необходимост кметът на общината внася предложение за актуализация на списъка на общинските жилища. Ако в наредбата е заложено изискване за българско гражданство на кандидата и/или изискване за наличие на определен период непрекъснато пребиваване на територията на общината, където е жилището, следва в общинския съвет да се внесе проект за изменение на наредбата с предложение за отпадане на подобни разпоредби поради противоречие със Закона за убежището и бежанците.
   Разглежда се и възможност за настаняване на чужденеца в жилище като част от социална услуга, предоставяна от общината или възложена на външен доставчик.
 2. Предоставяне на материална или финансова помощ за посрещане на основни битови нужди на чужденеца и членовете на неговото семейство съобразно индивидуалния интеграционен план.
 3. Съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за:
  • Вписване в регистъра на населението;
  • Подаване на заявление за издаване на български лични документи;
   Вписването в регистъра на населението като административна услуга се извършва по реда и условията за българските граждани. Подаването на документите се извършва пред органите на Министерството на вътрешните работи при спазване на Закона за българските лични документи.
  • Избор на личен лекар;
   Задължението е свързано с информиране на общопрактикуващите лекари на територията на общината, упътване до лекарския кабинет за консултация срещу необходимите документи, съдействие при тяхната подготовка и записване. Уведомява съответните инспекция и здравноосигурителна каса за сключените споразумения за интеграция и за необходимостта от прехвърляне на здравните осигуровки от ЛНЧ на ЕГН на лицето. При необходимост се търси съдействие от Държавната агенция за бежанците за прехвърлянето на данните за изплатените до момента помощи чрез съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.
  • Регистрация в дирекция “Бюро по труда”;
   Всеки чужденец със статут на бежанец или хуманитарен статут, който желае да започне работа, има право да се регистрира като безработен по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта. Задължението се изразява в упътване на лицето до седалището на дирекция “Бюро по труда” за консултация по необходимите документи, съдействие при тяхната подготовка и извършване на регистрацията.
  • Насочване към дирекция “Социално подпомагане” – при необходимост;
   Регистрацията като безработни в дирекции “Бюро по труда” и търсенето на работа са изисквания, за да могат лицата да кандидатстват за отпускане на социални помощи по Закона за социално подпомагане. Държавната агенция за бежанците издава удостоверение на чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут, които не разполагат с необходимите документи, удостоверяващи правото им на социално подпомагане. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут, които са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ в тримесечен срок след връчване на решението за предоставяне на статут, могат да подадат молба за отпускане на месечна социална помощ, без да важи изискването за изтичане на 6 месеца от регистрацията в дирекция „Бюро по труда“ преди кандидатстването за социални помощи. Изискването за полагане на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, както и свързаните с тях санкции при отказ от полагане на общественополезен труд, не се прилагат спрямо чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция.
  • Достъп до други административни услуги;
   Осигуряването на достъп до административни услуги се изразява в съдействие на чужденеца за заявяване и ползване на административни услуги, предоставяни от общината – адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес, предоставяне на технически услуги и др.
 4. Осигуряване и контролиране на задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст.
  Осигурява се съдействие на чужденеца за записване на децата в общинска детска градина/училище и информиране относно неблагоприятните последици, когато те не посещават: глоби по Закона за предучилищното и училищното образование и прекратяване на споразумението.
 5. Обучение по български език съобразно споразумението за интеграция и индивидуалния интеграционен план на чужденеца.
  На деца и ученици, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците, съгласно Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език (ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 1.09.2016 г.) се осигуряват допълнителни условия за изучаване на български език в рамките на тяхното обучение в държавно или общинско училище, които са част от съответния държавен образователен стандарт. Записването на лица, търсещи и получили международна закрила, в държавни и общински училища се извършва по Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи и получили международна закрила (ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04. 2017).
 6. Предоставяне на месечна помощ за деца, записани в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, в размер, определен за българските деца в Закона за държавния бюджет за съответната година.
 7. Предоставяне възможност за практикуване на спорт и спортни изяви.
 8. Контрол за изпълнението на споразумението за интеграция.
  Задължението изисква проверки по собствена инициатива на определеното от кмета на общината длъжностно лице или по сигнал на лице/институция, предоставящи/контролиращи услугата, чийто ползвател е чужденецът. Възможно е създаване на координационен механизъм (споразумение за сътрудничество) между общината и териториалните поделения на съответните държавни органи за своевременно установяване и взаимно информиране относно случаи на неизпълнение на заложените в споразумението мерки за интеграция както от страна на чужденеца, така и от страна на кмета на общината.
 9. Отчитане изпълнението на дейностите, заложени в споразумението за интеграция и индивидуализирани в подписаното споразумение за интеграция и в изготвения индивидуален интеграционен план.
  Изпълнението на задължението може да се осъществи чрез периодично изготвяне на доклади от длъжностното лице за напредъка по изпълнение на споразумението – напр. тримесечни, шестмесечни или с по-голяма честота, с конкретни предложения за подобряване на изпълнението. На чужденеца също следва да се даде възможност за включване на предложения в доклада, които след преценка да бъдат реализирани в срока на споразумението.
  Наредбата предоставя  възможност за определяне на длъжностно лице, което текущо да съблюдава и контролира изпълнението на споразумението за интеграция предвид разнообразния характер на задълженията на кмета на общината. За целта определеното длъжностно лице изготвя лично дело на чужденеца, което улеснява проследяването и контрола по изпълнението на споразумението за интеграция. Целесъобразно е това лице да ползва език, който чужденецът разбира. В случаите, когато това не е възможно, може да се обмисли наемане на лице медиатор, владеещо разбираем за чужденеца език, което да подпомага длъжностното лице при изпълнение на споразумението.
  Наредбата не предвижда осигуряване на средства за заплащане на труда на медиаторите. За тази цел може да се идентифицират доброволци или други лица от общността, както и да се потърси съдействие от Държавната агенция за бежанците, НПО и др.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЕЦА

При изпълнение на споразумението за интеграция чужденецът се задължава:

 1. да изпълнява задълженията си, предвидени за постигане на целите, заложени в индивидуалния интеграционен план;
 2. да уведоми общината за настъпване на обстоятелства, които налагат промяна на индивидуалния интеграционен план;
 3. да осигури посещаването на общинска или държавна детска градина, съответно на училище, от непълнолетните членове на своето семейство;
 4. да ползва осигуреното му жилище с грижата на добър стопанин;
 5. да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни, както и в програми и проекти с интеграционна насоченост.

Чужденецът има право да направи възражения пред общината за частично или пълно неизпълнение на определена дейност от споразумението за интеграция пред областния управител.

При промяна на адресната си регистрация по настоящ адрес чужденецът има право еднократно, по своя инициатива, да сключи ново споразумение с друга община за срок, не по-голям от оставащото време за изпълнение на първото споразумение.

Съблюдаването на изпълнението на задълженията на чужденеца изисква въвеждане на ефективен механизъм за контрол.

III. УЧАСТИЕ НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ

Заместник министър-председател, определен от Министерския съвет, осъществява координацията на процеса по изпълнение на сключените споразумения за интеграция. В дейността си той се подпомага от администрацията на Министерския съвет.

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет има следните задължения:

 1. съставя Интеграционен профил на чужденеца по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила;
 2. по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила предоставя информация за възможността за сключване на споразумение за интеграция;
 3. провежда за общините, подали заявления за сключване на Споразумение за интеграция, информационни кампании сред настанените в нейните териториални поделения чужденци, на които е предоставено убежище или международна закрила;
 4. по време на процедурата за предоставяне на убежище и на международна закрила предоставя информационни материали, в които на разбираем за чужденеца език са обяснени произтичащите от сключването на споразумението за интеграция права и задължения;
 5. предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра по чл. 13, ал. 4, информация за чужденците, подали заявление за сключване на споразумение за интеграция;
 6. оказва съдействие за транспортирането на чужденеца и на членовете на неговото семейство до съответната община.

Министерството на образованието и науката

Определя условията и реда за приемане и обучение на чужденци, които търсят или на които е предоставено убежище или международна закрила за:

 1. обучение по български език на малолетни и непълнолетни лица;
 2. посещаване на подготвителни групи за задължително предучилищно образование;
 3. посещаване на училище от малолетните и непълнолетните членове на семейството на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила.

Министерството на труда и социалната политика

Чрез Агенцията за социално подпомагане при условията за българските граждани осигурява достъп до:

 1. социални услуги;
 2. социални помощи;
 3. програми и мерки за закрила на децата.

Чрез Агенцията по заетостта осигурява:

 1. регистрация като търсещи работа лица в дирекции „Бюро по труда“;
 2. посредничество по информиране и наемане на работа;
 3. включване в програми и мерки за обучение и заетост.

Министерството на здравеопазването

Чрез регионалните здравни инспекции осигурява на чужденеца, сключил споразумение за интеграция:

 1. предоставянето на информация относно реда за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации съгласно Имунизационния календар на Република България и съставянето на план за приоритетно провеждане на съответните за възрастта задължителни имунизации и реимунизации при липса на данни за проведени такива;
 2. провеждането на задължителните имунизации и реимунизации по т. 1 до осъществяването на избор на личен лекар;
 3. предоставянето на информация относно реда за извършване на профилактични прегледи и изследвания и съставянето на план за тяхното извършване;
 4. предоставянето на информация относно правото му на достъп до здравни дейности по национални и регионални здравни програми;
 5. предоставянето на информация относно здравните изисквания за прием в детско и учебно заведение;
 6. извършването на противоепидемични мерки при необходимост.

Министерството на вътрешните работи

Осъществява контрол по спазването на законността и обществения ред в съответствие със законоустановените си правомощия.

За констатирани административни нарушения и престъпления, извършени от чужденци с предоставено убежище или международна закрила, органите на Министерството на вътрешните работи уведомяват кмета на съответната община.

Министерството на младежта и спорта насърчава и подпомага:

 1. спортните организации за включване на чужденците с предоставено убежище или международна закрила в двигателна активност и практикуване на спорт с цел поддържане и усъвършенстване на двигателните им възможности, здравословен начин на живот и интеграция в българското общество;
 2. младежките неправителствени организации и организациите, които работят със и за младите хора за реализиране на дейности, насочени към младежи – чужденци с предоставено убежище или международна закрила на възраст от 15 до 29 години.

Държавната агенция за закрила на детето:

 1. предоставя методическа подкрепа на органите за закрила на детето, както и наблюдава и контролира спазването на правата на децата – чужденци с предоставено убежище или международна закрила, на територията на страната;
 2. координира работата по разработването на механизъм за взаимодействие между отговорните институции в работата им по случаи на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци, получили международна закрила.

Държавна агенция „Национална сигурност“

Идентифицира рискове за националната сигурност в процеса на интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила и осъществява аналитична и прогностична дейност в съответствие с правомощията си по закон.

IV. ПАРТНЬОРИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Наредбата създава обективни предпоставки за партньорства между общините, международните и неправителствените организации, Национално представителните организации на работодателите и Националната занаятчийска камара за изпълнение на споразумението за интеграция. Целесъобразно е сключване на споразумение за сътрудничество или други форми на взаимодействие, които биха предоставили допълнителни възможности и ползи на общината от интегрирането на чужденците като например: разкриване на допълнителни курсове по професионална квалификация или ключови компетентности за местното население; въвеждане на по-гъвкави форми на заетост в определени компании; възможности за развитие на проекти, които да благоприятстват социално-икономическото състояние на местната общност и др.

Международни и неправителствени организации могат да подпомагат органите на местната власт и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция съгласно съответните им мандат и възможности, включително чрез:

 1. споделяне на насоки, наръчници, инструменти и добри практики в областта на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила;
 2. предоставяне на експертни консултации на компетентните органи и институции;
 3. осигуряване на доброволци, медиатори, психолози, преводачи и други експерти за оказване на съдействие на чужденците с предоставено убежище или международна закрила за облекчаване и насочване към ползването на услуги в обществото и за тяхната по-добра интеграция;
 4. съдействие при организиране на информационни събития и дейности за популяризиране на ползите от интеграцията на чужденците с предоставено убежище или международна закрила;
 5. насърчаване на чужденците с предоставено убежище или международна закрила към двигателна активност и практикуване на спорт чрез:
  • създаване на условия за практикуване на спорт и включване в спортни занимания;
  • създаване на възможност за активен спорт, участие и изява.
 6. участие в проектни дейности, насочени към младежите – чужденци с предоставено убежище или международна закрила, като:
  • доброволчески инициативи и обучения за придобиване на знания, умения и компетентности за интеграция;
  • предоставяне на услуги в областта на личностната реализация и мотивация за интеграция, насочени към младежи – чужденци на възраст от 15 до 29 години, чрез съществуващите финансови механизми – национални програми за младежта.

Международните и неправителствените организации могат да влизат в партньорство с органите на централната и местната власт за прилагането на споразумението за интеграция.

Организациите на работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на национално равнище, както и Националната занаятчийска камара, могат да подпомагат органите на местното самоуправление и чужденците с предоставено убежище или международна закрила при прилагането на споразумението за интеграция.

Национално представителните организации на работодателите и Националната занаятчийска камара могат да влизат в партньорство с органите на местната власт за прилагането на споразумението за интеграция.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Общи основания за прекратяване – прекратяване от всяка от страните

Споразумението за интеграция се прекратява:

 1. при смърт на чужденеца;
 2. по взаимно съгласие между общината и чужденеца;
 3. когато чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;
 4. при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила с влязло в сила решение;
 5. при настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност за изпълнението на заложените в споразумението дейности;
 6. при неизпълнение на дейности от споразумението по вина на чужденеца или общината.

В случаите по т. 1, 3, 4 и 5 споразумението продължава да се изпълнява по отношение на останалите членове на семейството на чужденеца.

Основания за едностранно прекратяване от кмета на общината при виновно поведение на чужденеца

 1. системно нарушаване на обществения ред;
 2. неизпълнение на задълженията по споразумението и мерките, заложени в индивидуалния интеграционен план;
 3. отказ от предложена подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни.

С оглед поемането на финансови и други права и задължения е необходимо прекратяването да се извършва чрез отправяне на писмено волеизявление до другата страна.