ПОДГОТОВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Необходимост от целева подкрепа за успешна интеграция

Усилията на България като член на ЕС по отношение на бежанците са насочени към изпълнение на международните й задължения със създаването на ефективни механизми и условия за тяхното интегриране при предоставянето на убежище или международна закрила.

Интеграцията от една страна е процес на прилагане на конкретни мерки и услуги в приоритетни социални области, регламентиращи защита от дискриминация, равностойно положение, равнопоставен достъп и права до възможности за обучение по български език, а с това и образование, жилищно настаняване, здравни грижи и социално подпомагане, признаване на квалификация и заетост, интеграция в социалния, културния и гражданския живот на обществото. С интеграционната политика се създават икономически, социални, политически и културни предпоставки за адаптация и вписване на получилите международна закрила в обществото, възприемане и утвърждаване на основните общи принципи и ценности на политиката на интеграция на бежанците в Европейския съюз.

Интеграцията изисква от приемащите общности да проявят толерантност и да подпомогнат новодошлите като равноправни и пълноценни граждани на страната, да поддържат доверието им в политическите институции, в спазването на човешките права и върховенството на закона за всички граждани и да ги насочат към дейности в защита на обществения живот в общините. Тя обаче е и двустранен процес, включващ желание и активност и от страна на чужденците към предложените адаптивни мерки и възприемане на основните принципи на социални направления, създаване на партньорски отношения, съгласуване и постоянен диалог с всички страни в процеса на фазите на адаптация, социалноикономическа, социалнополитическа и културна ориентация, активно поведение в осигуряването на основните социални услуги за благоприятна интеграционна среда за избягване на конфликти по повод на културните и битови различия на базата на оперативно взаимодействие на широк кръг участници: държавни институции, представители на местното самоуправление и неправителствения сектор, представители на бежанските общности.

На национално ниво правната уредба урегулира целевата подкрепа на основата на Закона за убежището на бежанците /ЗУБ/, определящ условията и реда за предоставяне на международна закрила на лица от трети страни, пребиваващи на територията на Република България. На основание чл. 37а от ЗУБ с ПМС № 144 от 19.07.2017 г., обн., ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г., в сила от 25.07.2017 г. е приета Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила, по силата на която на чужденците с предоставено убежище или международна закрила се предлага сключване на споразумение за интеграция.

С основните насоки на Наредбата се създават условията, редът, механизмите на организация и контрол на процеса на целевата подкрепа.

Общи положения в Наредбата

С Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила, по силата на която на чужденците с предоставено убежище или международна закрила се уреждат:

 1. условията и редът за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България;
 2. въвеждането на индикатори за интеграция с цел ефективна оценка на процеса, степента на осигурен достъп до образование, обучение, заетост, жилищно настаняване, здравеопазване, социално подпомагане и услуги на основата на количествена и качествена информация за напредъка на всеки етап от интеграционния процес;
  Индикаторите за оценка /чл. 5/ включват достъп до: образование; заетост; обучение; жилищно настаняване; здравеопазване; социално подпомагане и социални услуги.
  Достъпът до образование /чл. 6/ включва: обучение на децата с предоставена международна закрила в предучилищно, основно и средно образование; осигуряване на равен достъп до образование.
  Достъпът до заетост /чл. 7/ включва: информиране и консултиране за свободни работни места; съдействие за осигуряване на заетост при работодател или за самостоятелна заетост; прилагане на механизми за включване на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в политиките за заетостта, включително за навършилите 16-годишна възраст, при условията и по ред, предвидени в трудовото законодателство, с оглед на тяхната специална закрила.
  Достъпът до обучение /чл. 8/ включва: осигуряване на професионално обучение; прилагане на механизми за включване в политиките по учене през целия живот.
  Достъпът до жилищно настаняване /чл. 9/ включва: услуги по консултиране за достъп до жилищно настаняване; прилагане на механизми за включване на интеграция в политиките за жилищно настаняване, социално включване и регионално развитие.
  Достъпът до здравеопазване /чл. 10/ включва: осигуряване на здравни услуги.
  Достъпът до социално подпомагане /чл. 11/ включва: предоставяне на месечни социални помощи по Закона за социално подпомагане; предоставяне на еднократни социални помощи за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизнени потребности; еднократна целева социална помощ за издаване на лична карта; ползване на социална услуга „Център за временно настаняване“ в рамките на 3 месеца за календарната година; предоставяне на целева помощ за отопление; предоставяне на социални услуги; осигуряване на заплащането на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на лицата, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес; включване в програми и мерки за закрила на децата.
  За оценка на изпълнението на индикаторите по чл. 6-11 компетентните институции събират информация за: броя на децата, записани в детски градини и училища; броя на записаните във висши училища; броя на заетите; броя на лицата /според вида на статута им/, ползвали целеви услуги за достъп до жилищно настаняване и броя на лицата, на които са предоставени социални помощи и социални услуги.
  Изпълнението на критериите за интеграция на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила се отразява в индивидуалния интеграционен план по чл. 4, ал. 2.
  Информацията се събира обобщена и разделена по следните признаци: държава на произход или лице без гражданство; пол; възрастова група; вид на получения статут; вид на предоставената услуга/достъп.Урежда се и:
 3. участието на органите на централната власт и кметовете на общини в процеса по изпълнение на споразумението за интеграция. Конкретизират се правата и задълженията на държавните и общински органи и институции: Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, кметове на общини, областни управители и др.;
 4. координацията и контролът по изпълнение на споразумението за интеграция;
 5. отговорността при неизпълнение на споразумението за интеграция.
  Определени са основните моменти при сключването на споразумение: задължително отчитане на конкретните рискове за националната сигурност при осъществяване на дейностите за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила; страните на споразумението за интеграция /чужденец с предоставено убежище или международна закрила в Република България и кмет на община/; срокът за една година и условията за удължаването му; условията на сключване на споразумението при наличието на пълнолетни и непълнолетни членове/ индивидуални интеграционни планове за всяко лице под 18-годишна възраст.
  Споразумението за интеграция /по чл. 4 / включва: страни по споразумението; срок на включване; възрастово-полова и образователна структура на лицата /ниво на образование, професионален опит и квалификация/; гражданство, информация за ненавършилите пълнолетие деца, информация от личното досие на чужденеца, изготвено от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
  Определени са конкретните дейности за интеграция; правата и задълженията на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила в България; правата и задълженията на кмета на общината; условията и реда на изменение и прекратяване на споразумението.
  Същностна част от споразумението за интеграция е индивидуалният план, който се изготвя от кмета на приемащата община, в който се включват конкретните мерки за интеграция и се отбелязват резултатите от тях по съответните социални области: образование, социално подпомагане, медицинско обслужване, здравно осигуряване, достъп до пазара на труда и др. ДАБ предоставя на кмета на приемащата община предварителна информация по личните данни на лицата.
  В Наредбата се уреждат координацията и контролът по изпълнението на споразумението за интеграция, които се осъществяват от заместник министър-председател, подпомаган от администрацията на Министерския съвет.
  Мерките и дейностите за интеграция се финансират от фондове и програми на Европейския съюз, фондове, програми и инструменти на други донори, международни институции и организации, както и национални средства по бюджетите, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма.
  Мерките и дейностите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила след преместване или презаселване се финансират по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от Отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти“ в Министерството на вътрешните работи по редa, предвиден в националните механизми за изпълнение на ангажиментите на България по преместване и презаселване.
  Наредбата определя като важно мястото на общините с техния опит в отговорността за организиране, координиране и контрол в интеграционния процес чрез осигуряване на ефективна целева подкрепа за тези, които се нуждаят, да насърчават толерантността и изясняват ролята, смисъла и значението на мултикултурната общност. Подкрепата включва предоставяне на жилищно настаняване, езикови курсове, възможности за трудова заетост.
  Наредбата е основата за изграждане на цялостната интеграционна програма, създава условията за инициативи за различни дейности.
  Ролята на общините при сключването на споразумението за интеграция е от основно значение. В този смисъл Наредбата визира правата и задълженията на страните в споразумението, в процеса на интеграция съгласно Наредбата. Процесът на интеграция на чужденци в общината включва няколко етапи – подготвителна фаза, сключване на споразумението и изпълнение на споразумението, в т.ч. и неговото прекратяване.

Подготовка на сключване на Споразумение

Преценка на нуждите на общината от ново население, както и на възможностите за предоставяне на чужденеца и на членовете на неговото семейство на минималния изискуем от Наредбата набор от публични услуги, както и на други услуги, които общината може да предложи.

Примерни препоръчителни действия на приемащата община:

На управленско ниво (кмет на общината, ресорен заместник-кмет) се инициира и възлага на общинската администрация организиране на обсъждане и изготвяне на доклад относно ползите и възможността за приемане на ново население, включително за интеграция на лица, получили международна закрила. Препоръчва се в обсъждането да участват експерти от общинската администрация и от общинските звена, предоставящи публични услуги, членове на ресорните комисии на Общинския съвет, представители на НПО и гражданското общество на територията на общината, както и външни експерти.

Препоръчително е обсъждането да включва:

Експертният доклад, резултатите от информационната кампания и от общественото обсъждане могат да бъдат внесени за разглеждане от общинския съвет за приемане на решение за одобряване на набелязаните стъпки и действия за интегриране на чужденци с предоставена международна закрила и членове на техните семейства. Кметът на общината взема окончателното решение и подава заявление до Държавната агенция за бежанците.

Действия на кмета на общината, чужденеца с предоставено убежище или международна закрила и Държавната агенция за бежанците, предхождащи сключването на споразумение за интеграция

 1. Подаване на заявление от кмета на общината до Държавната агенция за бежанците
  Кметът на приемащата община взема окончателното решение и подава заявление до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да сключи споразумение за интеграция. Към заявлението се прилага информация за общината и предвидените мерки за интеграция.
 2. Подаване на заявление от чужденеца с предоставено убежище или международна закрила до Държавната агенция за бежанците
  Държавната агенция за бежанците изготвя интеграционен профил на чужденеца по време на процедурата за предоставяне на убежище или международна закрила и го информира за възможността за сключване на споразумение за интеграция. Чужденец, който желае да сключи споразумение за интеграция, може да подаде заявление-декларация до Държавната агенция за бежанците по време на производството за  предоставяне на убежище или международна закрила или в 14-дневен срок след връчване на решението за предоставяне на убежище или международна закрила.
 3. Въз основа на подадените заявления от кметовете на общини и от чужденците Държавната агенция за бежанците извършва следните дейности:
  • създава и води регистър на общините, заявили интерес за интеграция, и за броя на лицата, с които могат да бъдат сключени споразумения;
  • предоставя ежемесечно информация на Националното сдружение на общините в Република България;
  • организира и провежда информационни кампании за представяне на общините пред лицата, на които е предоставено убежище или международна закрила;
  • предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра, информация за лицата, заявили желание да сключат споразумение за интеграция, която съдържа информация като: възраст, пол, семейно положение, страна на произход, равнище на образование, наличие на професионален опит и професионална квалификация, умения, членове на семейството, за които също трябва да бъдат набелязани интеграционни мерки, както и наличие на придружаващи лица със специфични нужди или уязвимост, друга важна информация.
 4. Приемащата община изготвя индивидуален интеграционен план за чужденеца на база информацията на Държавната агенция за бежанците относно чужденците, заявили желание да сключат споразумение за интеграция. Индивидуалният интеграционен план е неразделна част от споразумението за интеграция и включва система от мерки за интеграция, като в него подробно се разписват конкретните дейности по отношение на съответния чужденец, както и сроковете за тяхното изпълнение.
  Индивидуалният интеграционен план се изготвя с активното участие на чужденеца. Препоръчително е след определяне на чужденците, които общината би желала да приеме въз основа на интеграционните им профили и преди подписване на споразумението, общината да проведе събеседване за уточняване на конкретното съдържание на интеграционните мерки от плана.
  В случай, че чужденецът е придружен от членове на своето семейство, които са на негова издръжка, се сключва едно общо споразумение за интеграция, като се изготвят отделни интеграционни планове за всяко пълнолетно лице от семейството.
 5. Общината изпраща в Държавната агенция за бежанците изготвения индивидуален интеграционен план заедно със споразумението за интеграция. Държавната агенция за бежанците съдейства за транспортирането на чужденеца и членовете на неговото семейство до приемащата община.
 6. Кметът на общината предоставя на Държавна агенция „Национална сигурност“ информация за броя на сключените споразумения за интеграция, както и всички налични данни за чужденците, с които са сключени споразуменията.