Сключване на споразумение за интеграция

С приемането на чужденец с предоставена международна закрила  в дадена община кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация сключва с него споразумение за интеграция. В споразумението за интеграция се определят правата и задълженията на чужденеца, както и правата и задълженията на кмета на общината. Споразумението за интеграция и индивидуалният интеграционен план пораждат съвкупност от взаимосвързани права и задължения на кмета на общината и на чужденеца. Кметът се подпомага от органите на изпълнителната власт в рамките на правомощията им да оказват съдействие на кмета на общината и на чужденеца при изпълнение на споразумението.

Създава се механизъм за координация между кмета на общината и териториалните поделения на органите на изпълнителната власт при изпълнение и контрол на интеграционните мерки по споразумението, например споразумение за сътрудничество, в което се определят конкретните форми и начини на взаимодействие на база законоустановените правомощия на общината и териториалните поделения на органите на изпълнителната власт.

   ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Съдържанието на Споразумението за интеграция включва:

 1. страните по споразумението;
 2. срока, за който се сключва;
 3. информация за:
  • възраст;
  • пол;
  • гражданство;
  • ниво на образование, наличие на професионален опит и професионална квалификация;
  • информация относно ненавършилите пълнолетие деца;
  • друга информация относно чужденеца, получена при изготвянето на личното му досие от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;
 4. конкретни дейности за интеграция;
 5. правата и задълженията на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила в Република България;
 6. правата и задълженията на кмета на общината;
 7. условията и реда за неговото изменение и прекратяване.

Страни по Споразумението

Споразумението за интеграция се сключва между чужденец с предоставено убежище или международна закрила в Република България и кмет на община. В случай че чужденецът е придружен от пълнолетни членове на неговото семейство, се сключва едно общо споразумение за интеграция.

Срок

Споразумението за интеграция се сключва в писмена форма за срок от една година. Срокът може да бъде удължен еднократно с още една година по предложение на кмета на общината и с писменото съгласие на чужденеца. При промяна на адресната си регистрация по настоящ адрес чужденецът има право еднократно по своя инициатива да сключи ново споразумение с друга община за срок не по-дълъг от оставащото време за изпълнение на първото споразумение. Чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България след 1 юли 2014 г. могат да поискат сключване на споразумение за интеграция, но не по-късно от три години след получаването на решението, с което се предоставя убежище или международна закрила.

Сключване на споразумение

Процесът на интеграция в съответната община започва със сключване на споразумение за интеграция, за което кметът на общината и чужденецът с предоставено убежище или международна закрила доброволно заявяват своето желание пред Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

В подкрепа на сключването на споразумение, Държавната агенция за бежанците има следните задължения:

Чужденец, който желае да сключи споразумение за интеграция, може да подаде заявление до Държавната агенция за бежанците по време на производството за предоставяне на международна закрила и в 14-дневен срок след връчване на решението за предоставяне на убежище или международна закрила.

За сключване на споразумение за интеграция кметът на общината подава заявление пред Държавната агенция за бежанците. Към заявлението се прилага информация за броя чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които кметът желае да сключи споразумение за интеграция, както и информация за общината и предвидените мерки за интеграция.

Мерки за интеграция и подходи за практическото им изпълнение

Споразумението съдържа следните мерки за интеграция:

 1. Жилищно настаняване на лицата, получили закрила, и техните семейства.
 2. Записване в детска градина и държавно или общинско училище на деца, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка.Записването в детска градина се извършва в детски градини – общинска собственост при спазване на Наредбата на общинския съвет. Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до ХІІ клас се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища в Република България. При идентифициране на изискванията за достъп, които бежанците няма как да посрещнат в началото на престоя си на територията на общината, може да се дискутират възможности за премахване на тези пречки с цел интеграцията на децата в образователната система.
 3. Здравно осигуряване и обслужване.
  От датата на откриването на производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище възниква задължението за здравно осигуряване на чужденците, търсещи закрила. По време на производството по предоставяне на международна закрила здравните осигуровки се покриват от държавния бюджет. След получаване на бежански или хуманитарен статут здравните осигуровки на чужденеца, участващ в мерки по интеграция според Наредбата, се заплащат от общината.
  Лицата имат право:

  • на медицинска помощ по основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  • на избор на един изпълнител на медицинска помощ, общопрактикуващ лекар, лекар по дентална медицина (стоматолог) или лечебно заведение, сключило договор с Районната здравноосигурителна каса (РЗОК);
  • на спешна помощ там, където попаднат;
  • да получат документ, необходим за упражняване на здравноосигурителните си права.
   Общината оказва съдействие на чужденеца при избор на личен лекар. Съдействие за идентифициране на подходящ общопрактикуващ лекар може да се търси и от Районната здравноосигурителна каса.
 4. Достъп до обучение Предвижда включване в програми и мерки за повишаване на професионалната квалификация за осигуряване на заетост:
  • осигуряване на професионално обучение
  • прилагане на механизми за включване на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в политиките по учене през целия живот.
 5. Информиране за обявени свободни работни места
  Мерките по т. 6 и т. 7 се изпълняват чрез дейности по информиране и включване на чужденците във финансирани от държавата или изпълнявани от общината проекти по създаване и квалифициране на работната сила.
  В споразумението за интеграция могат да бъдат включени и други дейности по инициатива на приемащата община.
  Това е възможност за общината да включи мерки за интеграция, които биха били от полза за осигуряване на нейни дейности – наемане на работа на чужденеца в общински структури, създаване на заетост по повод предоставяне на общински публични услуги, въвеждане на възможности за стаж в общината и др.
  Информация за мерките по т. 2 се предоставя на общината от Министерството на образованието и науката, по т. 4 – от съответната Районна здравноосигурителна каса, а по т. 5, 6 и 7 – от съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта.
  Споразумението за интеграция се придружава от информационни материали в писмена форма, в които на разбираем за чужденеца език са обяснени произтичащите от споразумението за интеграция права и задължения, както и други права и задължения, произтичащи от българското законодателство.
  Общината може да потърси съдействието на Държавната агенция на бежанците или НПО относно съдържанието на предвидените информационни материали.