План от 10 точки за по-силна европейска координация за посрещане на лицата, които бягат от Украйна

На 28 март Европейската комисия представи план от 10 точки, който има за цел да осигури по-силна европейска координация за посрещане на хора, бягащи от войната срещу Украйна.

Десетте точки за действие, посочени в плана, са както следва:

 

1.Създаване на платформа на ЕС за регистрация за обмен на информация за лицата, ползващи се с временна закрила и статут на национална закрила.

2.Разработване на координиран подход на ниво ЕС за транспортни и информационни центрове.

3.Картографиране на капацитета за прием и настаняване, за да съответства на предложенията на държави-членки, които могат да предоставят помощ на нуждаещите се, и помощ при организирането на трансфери от държавите-членки под най-голям натиск, подкрепени от инициативата на Комисията „Безопасни домове“. Агенцията на Европейския съюз за убежището ще предоставя целенасочена подкрепа на държавите-членки въз основа на оперативни планове и ще координира мрежата на ЕС от приемни агенции и органи.

4.Разработване на национални планове за действие при извънредни ситуации за посрещане на средносрочни до дългосрочни нужди, общ европейски план за действие при извънредни ситуации и реакция и общ индекс на ЕС, който да се използва от държавите-членки, европейските агенции и международни организации.

5.Разработване на стандартни оперативни процедури и единни насоки за приемане и подкрепа на деца, както и специфични процедури за трансфер на непридружени непълнолетни.

6.Разработване на общ план за борба с трафика на хора за предотвратяване на трафика и експлоатацията въз основа на стратегията на ЕС за борба с трафика на хора (2021-2025 г.).

7.Подсилване с непосредствен приоритет на солидарността с Молдова чрез увеличени трансфери и бързото разполагане на екипи на Frontex в Молдова.

8.Изработване на подсилена рамка за международно сътрудничество по безопасни дестинации. Платформата за солидарност, в сътрудничество със съответните агенции и други съответни партньори, ще координира контактите с Канада, САЩ, Обединеното кралство и други международни партньори.

9.Разглеждане на последиците за вътрешната сигурност от войната в Украйна, осигуряване на максимална бдителност срещу организираната престъпност и групи за трафик и прилагането на санкциите на ЕС срещу руски и белоруски лица.

10.Осигуряване на адекватни ресурси и финансиране. За да подкрепи усилията на държавите-членки, Комисията предложи улесняване на гъвкавото използване на финансирането.

Пълният документ за план можете да намерите тук.