Информационен ден за потенциални кандидати по процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005 Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията

На 14.07.2022 г. от 10:00 часа Дирекция „Международни проекти“ на Министерство на вътрешните работи ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по процедура за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“, програма „Вътрешни работи“, НФМ 2014-2021.

Информационният ден ще се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX, като сесията ще бъде активна в 9:45 часа на електронен адрес https://dmp.webex.com/join/ipd.

Дискусията ще бъде отворена към всички потенциални кандидати.  Информация за събитието е публикувана на интернет страницата на Програмния оператор, на информационния портал на Финансовия механизъм и на Фейсбук страницата на програма „Вътрешни работи“ на български и на английски език.

Целта на събитието е да популяризира обявената процедура, както и да запознае потенциалните участници в процедурата с основните моменти в процедурата, сред които кандидатстване, потенциални кандидати и партньори, бюджет, максимални и минимални прагове за кандидатстване, допустими дейности, индикатори, меки мерки  и др. Допълнително ще бъдат представени разяснения по отношение на видовете допустими разходи, реализирани със средства по програма  „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г.

Планирана е и дискусия с възможност за задаване на въпроси от страна на потенциалните участници в процедурата.

Приложено   е изпратена програмата за информационния ден.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАНАТА ЗА НАБИРАНЕ НА  ПРОЕКТИ