Проведен работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Интеграцията на бежанците е повече от акт на състрадание; това е мощен катализатор за положителна промяна в един бързо глобализиращ се свят. Успешната интеграция на бежанците зависи от цялостни, добре координирани политики и партньорства. Правителствата, неправителствените организации и международните органи трябва да си сътрудничат, за да създадат благоприятна среда за приобщаване и интеграция на бежанците. Специализирани програми, насочени към усвояване на език, професионално обучение, здравеопазване са основни компоненти на ефективната интеграция. Освен това публично-частните партньорства могат да улеснят намирането на работа, наставничеството и развитието на уменията, като гарантират, че бежанците са подготвени за значим и устойчив принос.

Именно поради възможностите процеса на интеграция да бъде използван като инструмент за развитие на местно и национално ниво Български съвет за бежанци и мигранти и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет през месец август организираха работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България.

Форумът събра представители на министерства и агенции, неправителствени организации, частен сектор, както и представители на неправителствените организации за да бъдат обсъдени въпросите свързани а актуалната ситуация с интеграцията на бежанците, позицията на институциите, както и опита на неправителствени сектор и общините.

Председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет – Мариана Тошева представи ролята на Агенцията за първоначалната адаптация на лицата, получили международна закрила в България. Тя сподели  конкретни примери от работата при изготвяне на интеграционни профили на търсещите закрила, които съдържат набор от конкретни интеграционни мерки с фокус върху образованието и трудовата заетост. В този контекст бяха очертани и различните подходи за оценка на уязвимостта и нейното преодоляване с цел успешно включване в обществения живот в страната ни.

Представители на Министерство на вътрешните работи представиха възможностите за финансиране на проекти за интеграция по националната програма на Фонд Убежище, миграция и интеграция в настоящият програмен период от 2021 до 2027 година. Представен беше и опита на местните власти от страна на Община Русе за разработване на социална услуга в подкрепа на деца бежанци, опита на Район „Витоша“ и Район „Оборище“ както за интеграция на презаселени и преместени бежанци, така и за разработване и изпълнение на проекти за интеграция на бежанци и подкрепа за деца бежанци. Позицията на институциите беше предоставена от представители на Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане.

Дългогодишният опит на неправителствения сектор в сферата на мерки и дейности за интеграция беше представен от представители на Български Червен кръст и Каритас София, като беше поставен акцент върху това, че неправителствените организации са надежден и доказан партньор на институциите и местните власти в процеса на дългосрочната интеграция на бежанците.

Събитието се организира в изпълнение на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансирано от ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците и е поредното усилие от страна на Български съвет за бежанци и мигранти да укрепва капацитета и развива нови партньорства между всички заинтересовани страни в процеса на интеграция на лицата с предоставена международна закрила.