Новa покани за предложения по програмата EU4HEALTH

Европейската комисия стартира нови покани за набиране на предложения по проекти в рамките на програмата EU4HEALTH.

Поканата е озаглавена „Предложения за превенция на незаразните заболявания в областта на психичното здраве, включително действия в подкрепа на уязвими групи от населението, като мигранти, бежанци, роми и разселени лица от Украйна“ (EU4H-2023-PJ-03). Проблемите с психичното здраве са един от основните източници на заболеваемост в ЕС и са предизвикателство както за пациентите, така и за системата за социална закрила. Психичното здраве на населението е значително засегнато от пандемията и войната в Украйна, особено уязвимите групи, включително бежанци и разселени лица от Украйна.

Дейностите са насочени към уязвими и социално-икономически неравностойни групи от населението, чието психично здраве е било непропорционално засегнато от пандемията, включително възрастни хора, млади хора, хора с по-малко сигурна работа и хора с по-ниско образование или по-ниски доходи и по-специално мигранти, бежанци, роми, разселени хора от Украйна, както и хора, които все още живеят в Украйна. Дейностите също така ще вземат под внимание социално-икономическите и екологичните детерминанти като установени рискови фактори за психично здраве и поведенчески проблеми (напр. бедност, безработица, финансова нестабилност, ниско образователно ниво, насилие, замърсяване на въздуха и климатична криза, бездомност и социална изолация).

Това действие подкрепя и допълва усилията на държавата-членка за справяне с предизвикателствата, свързани с психичното здраве, и за прилагане на цялостен подход към психичното здраве, като извършва поне една от следните дейности:

– Идентифициране, събиране и споделяне, коригиране и възпроизвеждане на най-добри и обещаващи практики за цялостен подход към психичното здраве за уязвимите групи от населението и тяхното внедряване за прилагане чрез интервенции за насърчаване на здравето на ниво население

– Разработване на насоки за обществено здраве или документи, предназначени за използване от специфични професионални групи, работещи с уязвими групи с потенциална необходимост от справяне с предизвикателствата на психичното здраве (напр. доставчици на първа помощ, социални работници)

– Идентифициране, пилотиране и оценка на иновативни подходи за превенция и управление на проблеми с психичното здраве в различни общностни условия, например използване на социални предписания (изкуства, спорт и т.н.) и използване на социален франчайзинг, базиран в общността

– Разработване на насоки и препоръки за действия, политики и програми на национално ниво, отговарящи на специфичните нужди на уязвимите групи от населението, например програми за предотвратяване на самоубийства и програми, подкрепящи прехода от грижи за младежи към възрастни

– Разработване на кодекс на добри практики за това как хората с „жив опит“ могат да бъдат интегрирани в разработването на политики и програми за психично здраве

– Разработване и прилагане на дейности за повишаване на осведомеността с акцент върху премахването на стигмата върху психичното здраве (като превенция на самоубийство и депресия) с акцент върху уязвимите групи

– Разработване, пилотиране и възможно прилагане на методология, за да се гарантира, че психичното здраве е интегрирано в съответните политики (подход „Психично здраве във всички политики“)

Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциум от най-малко 3 кандидата (бенефициенти; не свързани лица), който отговаря на следните условия:

– Минимум 3 организации от 3 различни допустими държави

– Поне една НПО, работеща в областта на психичното здраве

– Поне една пациентска организация, работеща в областта на психичното здраве

Крайният срок за подаване е 17 октомври 2023 г.

Повече информация е налична в Funding and Tenders Portal