Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС: Специфична цел 1 “Обща европейска система за убежище”, Специфична цел 2 “Законна миграция и интеграция” и Специфична цел 3 “Връщане”

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН проект на документация за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани следните операции:

Операция 1 „Подкрепа за функционирането на сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни лица в центровете за настаняване“;

Операция 2 „Мерки за осигуряване на социална, психологическа, правна и административна подкрепа на кандидати за международна закрила“;

Операция 3 „Мерки за идентифициране и предоставяне на подходяща подкрепа на жертвите на трафик на хора, с цел сексуална и трудова експлоатация, като част от миграционния поток влизащ в страната“;

Операция 4 „Разработване на мерки и програми за интеграция“;

Операция 5 „Провеждане на обучения на български език за законно пребиваващи ГТД, включително лица, получили международна закрила“;

Операция 6 „Мерки за насърчаване на законната миграция в България и представяне на информация за възможностите в трети държави“;

Операция 7 „Повишаване толерантността на българското общество, намаляване на междукултурните различия с оглед улесняване на интеграцията на законно пребиващи граждани на трети държави в страната. Доброволни дейности и инициативи“;

Операция 8 „Информиране и консултиране на ГТД за насърчаване на доброволното им връщане, засилване на информационните и опознавателни кампании. Прилагане на мерки за подпомогнато доброволно връщане и подкрепа за реинтеграция след връщане на територията на страната на връщане“.

Целта на настоящата процедура е да допринесе за ефикасното управление на миграционните потоци и за осъществяването, укрепването и развитието на общата политика в областта на убежището и на общата политика в областта на миграцията като се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и България, произтичащи от международните правни инструменти, по които те са страни.

В рамките на общата цел, изпълнението на предвидените операции ще допринесе по-конкретно за: укрепване и развитие на всички аспекти на Общата европейска система за убежище за операциите по Специфична цел №1 „Обща европейска система за убежище“,  укрепване и развитие на законната миграция към държавите членки и насърчаване и принос за ефективната интеграция и социалното приобщаване на граждани на трети държави за операциите по Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“ и принос за борбата с незаконната миграция, като се укрепва ефективното, безопасното и достойното връщане за операциите по Специфична цел 3 „Връщане“ от Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и в съгласие с Програмата на Република България по фонда.

Операциите по Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“ ще бъдат насочени към планирани мерки за подпомагане процеса на първоначална адаптация на лицата, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) към системата на международна закрила в България със специално внимание към нуждите на уязвими лица. Предвидените мерки следва да допринесат за осигуряване на устойчиво функциониране на сигурните зони в центровете на ДАБ и подобряване на условията за настаняване и предоставяните услуги и подкрепа на непридружените деца. Следва да бъде осигурена подкрепа за информиране и подкрепа на ЛТМЗ с оглед осигуряване на достъпа до институции, разбиране на административната рамка, социални и правни услуги, здравни услуги, образователни услуги и т.н. Укрепване на капацитета е необходимо и по отношение на идентифицирането и работата с жертви на трафик на хора. Ефективното идентифициране на жертвите на ранен етап е първата стъпка към гарантиране на достъп до правата им и тяхното ефективно упражняване.

В резултат от изпълнението на предвидените операции ще се осигури постигането на следните резултати:

–        осигурени специализирани услуги и подкрепа за първоначална адаптация;

–        осигурена ранна идентификация на кандидатите със специални нужди по отношение на процедурата и приема

Операциите по Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“ са свързани с подобряване на условията за интеграция на граждани на трети държави, които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи международна закрила и лица, на които е предоставена международна закрила, в особена степен уязвимите лица, с цел социалното им включване и улесняване на интеграцията им в българското общество и успешната им реализация на пазара на труда.

Предвидените операции са насочени към принос за адресиране на проблемите и нуждите на целевите групи, ГТД, ЛТМЗ и ЛПМЗ, така и по отношение на българското общество, включително по отношение на информиране на ГТД, с оглед улесняване на интеграцията им в българското общество, както и с цел адресиране на ниското ниво на информираност на приемащото общество относно мигрантите с оглед повишаване на толерантността и преодоляване на предубеждения и формиране на позитивни нагласи към ГТД.

В резултат от изпълнението на предвидените операции ще се осигури постигането на следните резултати:

–        осигурени условия и подкрепа за насърчаване на легалната миграция в България;

–        изпълнени цялостни програми за интеграция;

–        подобрен капацитет за интеграция на съответните заинтересовани страни и/или осигурени условия за улесняване на интеграцията;

–        осигурена подкрепа на лица, търсещи или получили международна закрила за тяхната успешна интеграция.

Операциите по Специфична цел 3 „Връщане“ са свързани с мерки за подкрепа на подпомогнато доброволно връщане на ГТД, пребиваващи нелегално в България и последваща реинтеграционна подкрепа на територията на страната на връщане, в съответствие, както с приложимото право на ЕС в областта на управлението на миграционните потоци, така и националните стратегически документи на Република България в сферата на миграция и убежище.

В резултат от изпълнението на предвидените операции ще се осигури постигането на следния резултат:

– предоставена подкрепа за връщане и реинтеграция на ГТД.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 29 059 749,57 лева.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде открита с три срока за подаване на проектни предложения.

Заинтересовате лица могат да изпращат писмени предложения и възражения по проектите на документи посредством ИСУН в срок до 17.30 часа на 18.08.2023 г.

Индикативната дата за обявяване на процедурата е 25.08.2023 г .