Покана за изразяване на интерес: Партньорство за градска програма за приобщаване на мигрантите и бежанците

Координаторите на Партньорството за градска програма за приобщаване на мигрантите и бежанците канят нови кандидати да се присъединят към новата версия на партньорството.

Партньорството за градската програма за приобщаване на мигрантите и бежанците е създадено през 2016 г., за да привлече експерти, работещи на местно, регионално, национално и европейско равнище по въпросите на интеграцията на мигрантите на местно и регионално равнище, както и неправителствени организации със съответния опит. Целта му е да се постигне по-добро съгласуване на разработването на политики, обмяна на знания и прилагането на политики в тази област, както и да се даде възможност на градовете, регионите и другите заинтересовани страни да използват по-добре съществуващите фондове и финансови инструменти на ЕС за приобщаване на мигрантите и бежанците. Бъдещите действия на партньорството ще се основават на плана за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021-2027 г. на ГД “Вътрешни работи”

Новите членове следва да са професионално ангажирани на местно, регионално, национално или европейско равнище или от гледна точка на НПО в областта на интеграцията на мигрантите.

Крайният срок за заявяване на интерес от страна на новите членове е 18 септември 2023 г. Заинтересованите трябва да кандидатстват чрез този онлайн формуляр.

Допълнителна информация за партньорството, включително преглед на действията, предприети през 2021-2022 г., и сесии, посветени на предизвикателствата, пред които са изправени местните и регионалните власти при приемането на разселени лица от Украйна.