ОПИТА НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ | Чехия: Възможност за финансиране на инициативи за интеграция на лицата с временна закрила на местно ниво

Министерството на вътрешните работи на Чешката република обяви извънредна процедура за отпускане на безвъзмездни средства за общините, за да подкрепи интеграцията на лицата с временна закрила на местно ниво през 2022 г. Проектите трябва да са в съответствие с правителствената рамка за интеграция на чужденци.

Целева група:

Основната целева група за това финансиране са лицата, получили временна закрила в Чешката република през 2022 г. Вторичните целеви групи са други мигранти в Чешката република (освен кандидатите за международна закрила) и чешкото общество, съставено от мнозинството.

Допустими дейности:

Предпочитание ще се дава на проекти, които предоставят социални и правни консултации, провеждат социални дейности за целевата група и работят директно с клиенти. Допустими проекти ще бъдат тези, които предлагат набор от интензивни дейности за адаптация и интеграция и мерки, насочени към подобряване на интеграцията на местно ниво и предотвратяване на възможни конфликти (например в областта на информацията за интеграцията, дейности за запознаване и др.)

Допустимите проекти могат да се изпълняват предимно в общини, доброволни сдружения на общини, градове или градски райони. Заявление може да се подаде дори ако на територията на кандидата няма спешно настаняване (където има поне 50 лица с временна закрила), ако има висока концентрация на лица от целевата група.

Допустими кандидати:

Общини, доброволни сдружения на общини, градове или градски райони. Други организации също могат да бъдат партньори. Един кандидат може да подаде само един проект за една покана.

Къде могат да се изпълняват проектите?

– Община, доброволно сдружение на общини, задължителен град или градски район, в който има поне 1 място за спешно настаняване, в което са настанени поне 50 лица с временна закрила. За един такъв обект ще бъдат отпуснати максимум 500 000 CZK (20 000 EUR).

– Доброволно сдружение на общини или задължителен град, в който не е създадено място за спешно настаняване. В такъв случай ще бъдат отпуснати максимум 1 000 000 CZK (40 000 EUR).

– Общински или градски район, в който не е установено спешно настаняване. В такъв случай се отпускат максимум 500 000 CZK (20 000 EUR).

Тези субсидии се предоставят от чешката държава и ще могат да покрият до 95 % от бюджета на даден проект в периода от 24 февруари до 31 декември 2022 г.

Крайният срок за подаване на заявления е 15 май 2022 г.

Допълнителна информация на чешки език можете да намерите тук.

 

Подробности: Дати на публикуване 11 април 2022 – 15 май 2022 г.

Географски район: Чешка република

Информация от Европейския уебсайт за интеграция (European website on integration) тук.