Кръгла маса на тема: „Децата бежанци и мигранти – представата на обществото за тях

Българският Червен Кръст и Държавна агенция за закрила на детето организират Кръгла маса на тема: „Децата бежанци и мигранти – представата на обществото за тях“.

Целта е да се провокира активен диалог сред всички заинтересовани страни по отношение на обществените нагласи към бежанците и по-специално към техните деца, и как със съвременните средства за комуникация се въздейства за тяхното формиране.

По време на събитието ще бъде представен стартиралия проект на БЧК и ДАЗД, BG65AMNp001-2.004-0008-C01 “Да опознаем другия“, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, както и добри практики и проблемни аспекти от работата в подкрепа на деца и младежи, принудени да напуснат родните си места.

Събитието ще се проведе на 7 март 2018 от 11 до 12:30 ч. в зала „Музейна“ на БЧК, бул. „Джеймс Баучер“ 76“ гр. София