Стартира приемът на документи за кандидатстване за магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

Започна приемът на документи за кандидатстване за магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“, учебна 2019-2020 година, СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се подават в стая 212, Ректорат, Северно крило до 25.09.2019 г. Събеседването с кандидатите е на 27.09.2019 г. от 9 ч. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогиа.

Магистърската програма е единствена в България, предлагаща специализирана подготовка за тази целева група. Подробна информация за квалификационната характеристика и изучаваните учебни дисциплини е достъпна на сайта на Факултета по педагогика:

Магистърската програма се реализира с подкрепата на Представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България. Обучението е двусемесриално – за завършили специалността Социални дейности и сродни на нея, както и трисеместриално – за завършили специалност, различна от Социални дейности и сродни на нея, които работят или желаят да работят в сферата на социалната работа с бежанци и мигранти.  Основната насоченост на магистърската програма “Социална работа с бежанци и мигранти” е към подготовката на специалисти в областта на социалната работа с бежанци и мигранти в нейните процесуални и съдържателни измерения – жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др.

За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате към ръководителя на магистърската програма проф. дпн С. Чавдарова – Костова – S.ChavdarovaKostova@fp.uni-sofia.bg