Oбръщение на Европейския офис на Червения кръст по повод Световния ден на бежанеца: Единството на семейството не може да бъде нарушено, дори в условия на КОВИД

В навечерието на Световния ден на бежанците и предвид пандемията COVID-19 Европейският офис на Червения кръст призовава ЕС и държавите-членки да гарантират, че исканията за събиране на семействата не се затрудняват допълнително от затваряне на граници или други ограничителни мерки. Конкретните решения за улесняване на събирането на семействата са от съществено значение, включително и за лицата, ползващи се с международна закрила, поради което е необходимо да се отличат процедурите и да се премахнат всякакви административни и правни пречки.

От началото на кризата с COVID-19, наложените ограничения накараха много повече хора да живеят с несигурността кога ще могат да се видят отново с близките си. COVID-19 допълнително ги затруднява да упражнят правото си на семеен живот.

Практическите препятствия и ограничителното тълкуване на съществуващите правила от държавите-членки, винаги са означавали, че събирането на семейството в ЕС е дълъг и опасен процес. Търсещите закрила и членовете на техните семейства са най-застрашени, тъй като често им се налага да пътуват по рискови маршрути, за да стигнат до мястото, където молбата им може да бъде обработена. Сред основните пречки са ограничените права на хората със субсидиарни и други временни форми на закрила, както и определението кой може да се счита за член на семейството.

Събирането на семействата в ЕС е дълъг и труден процес и поради ограничителното тълкуване на съществуващите правила от държавите-членки. Много често издадените визи изтичат или са преустановени докато семействата се опитват да влязат в съответната страна. Дори когато на членовете на семейството им е било разрешено да пътуват, те често са се сблъсквали с допълнителни трудности, свързани с организацията на пътуването. Понякога затварянето на посолства прави невъзможно подаването на заявления, разглеждане на искове или получаването на навременна информация за хода на даден случай. Удълженото разделяне на членовете на семейството със сигурност ще се отрази негативно на перспективите за социално включване.

Повишаването на капацитета на консулските служби и сътрудничеството между институциите е от решаващо значение за подобряване процеса на достъпа до събиране на семейството и бързото обработване на исковете. Ключов приоритет е предоствянето на правна помощ и информация.

Здравната криза също беше една възможност за ЕС и държавите-членки да адаптират съществуващите процедури като дистанционната обработка на заявления за визи. Иновации и по-гъвкави подходи следва да бъдат насърчавани допълнително, включително и провеждане на онлайн интервюта с кандидати.

По време на пандемията Европейските национални дружества на Червения кръст засилиха своята работа за предотвратяване на разделянето на семействата и за защита на семейното единство. Поради мерките за социално дистанциране, многократно се увеличиха телефонните и видеоконферентни разговори, за да предоставя така необходимата информация, правно консултиране и други услуги.

По-доброто разбиране на нуждите на засегнатите хора, включително в контекста на пандемията, ще бъде от съществено значение за преодоляване на съществуващите пропуски и прилагане на подход, ориентиран към закрилата. Въпреки че усилията за разработване на правни възможности за закрила на достъпа в ЕС са много добре приети, насърчаването на събирането на семействата като допълващ подход следва да зависи от спазването на съществуващата рамка за събиране на семействата. Държавите-членки на ЕС трябва да се възползват от всички гъвкави алтернативни решения, успешно използвани по време на пандемията. Те трябва спешно да премахнат съществуващите препятствия и да направят повече за оптимизиране на процедурите за събиране на семейството.

Научете повече за работата на Червения кръст спрямо търсещите убежище и бежанците.

За допълнителна информация, моля свържете се с:

Ева Ойон, ръководител на отдел за комуникации, Служба на Червения кръст на ЕС,

+32 (0) 2 235 09 22, eva.oyon@redcross.eu

Дирекция МСП