Удължен срок на програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963, 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 454 и 660 на Министерския съвет от 2023 г. (РМС).

С Решение № 317 от 2022 г. Министерският съвет приема Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. Срокът на Програмата е удължаван няколко пъти, като съгласно Решение № 660 на Министерския съвет от 29.09.2023 г. той изтича на 31 декември 2023 г.

Със Заповед № Р-166 от 04.09.2023 г. на министър-председателя на Република България е създадена работна група за разработване на Програма за хуманитарно подпомагане и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Програма). Предстои финализиране разработването на нова Програма, след което ще бъде проведена процедура за нейното съгласуване и одобряване от Министерския съвет. С новата Програма ще се очертаят мерките по приоритетни области, които да осигурят възможност за живот и реализация на лицата с предоставена временна закрила в Република България, с произтичащите от това права и задължения. Ще се създаде ясна и прозрачна система за разселените лица, която ще осигури възможност за по-ефективна работа на администрациите и преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена Република България като приемаща страна.

Поради това, с приетото Решение срокът на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963, 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 454 и 660 на Министерския съвет от 2023 г., се удължава до 30 април 2024 г. при действащите в момента условия.