Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

Інформація українською мовою доступна тут

UKRAINE.REFUGEE.BG

Информация за бежанци от Украйна - Information for refugees from Ukraine - Інформація для біженців з України - Информация для беженцев из Украины

 • Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства;
 • Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица без гражданство, които са се ползвали от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на техните семейства;
 • Лица с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали територията на Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, ако заявят изрично, че искат да ползват статута на временна закрила в срок до 31 март 2022г.

 

 • Процедурата отнема от 5 до 15 минути и временна закрила се предоставя незабавно
 • Временна закрила се предоставя след устно искане до „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците или други органи на МВР (миграция, полиция), на лица, които отговарят на условията по-горе.

 

 • Право да останете на територията на Република България;
 • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;
 • Ако Ви бъде предоставена временна закрила, получавате:
  – Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрилата;
  – Право на събиране със семейството си;
  – Право на труд и професионално обучение;
  – Право на образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст.
  – Право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
  – Право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък, които се изплащат на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването. Периодът на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.
 • Право на социално подпомагане;
 • Право на медицинска помощ при спешни състояния.
  – Хора от уязвими групи – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани;

 

Регистрационните служби за временна закрила

От 15 март 2022 г българското правителство започна да внедрява нова система за регистрация за временна защита на хора, изселени от Украйна. Новите места ще бъдат предоставяни всеки ден, заедно с текущото обучение на допълнителен персонал и разполагането на ново оборудване. Приоритетът на внедряването се основава на броя на разселените хора от Украйна, които в момента са настанени на различни места в страната, както и на статистиката за „горещите точки“ на гранично-пропускателни пунктове и жп гари. Картата по-долу ще се актуализира ежедневно, за да отразява въвеждането на всички нови служби за регистрация за временна закрила.

Регистрационните служби за временна закрила на територията на България са видими в Мапинг системата.