Работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на лицата от Украйна, получили временна закрила в България

Започналата в края на февруари 2022 г. украинска бежанска криза е най-голямата бежанска криза в Европа след края на Втората световна война. Към месец ноември 2023 повече от 50 хиляди разселени лица от Украйна са останали в България а броят на валидните регистрации за временна закрила е повече от 66 хиляди. Именно тази ситуация и броя лица от Украйна в България налага поставянето на акцент върху тяхната интеграция.

Интеграцията на бежанци от Украйна е ключов процес, който изисква сътрудничество и ангажираност от страна на всички участници и заинтересовани страни. За успешната интеграция е от съществено значение предоставянето на образователни възможности, здравни грижи и подходящи жилищни условия. Интеграцията на пазара на труда и подкрепа за придобиване на нови професионални умения също са от голямо значение. Създаването на програми за езиково обучение и предоставянето на информация за правата и възможностите им също са важни компоненти на успешната интеграция на бежанците от Украйна.

За да адресира както предизвикателствата, така и възможностите на 17 ноември Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет организира Работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на бежанците от Украйна, получили временна закрила в България. Форумът постави три основи направления по отношение на интеграцията на бежанците от Украйна: ролята и позицията на държавните органи и публичните институции,, опита на местните власти и частния сектор на местно ниво, опита на неправителствените организации, както и ролята на общностите и организациите водени от украинци в България.

От страна на държавните институции беше представена ролята на Държаната агенция за бежанците, Министерство на здравеопазването, Министерство на туризма, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Държавна агенция за закрила на детето. Опита на местните власти и бизнеса в страната беше представен от Община Пловдив и Община Варна и Българската търговско-промишлена палата. Експертизата на неправителствения сектор като ключов участник в процеса на интеграцията на бежанците беше представен от Български Червен кръст и Каритас. Ролята на общностните организации и Украинските организации в страната като мост между българското общество и бежанците от Украйна беше представена от Ukraine Support and Renovation Foundation, Ми Разом и Отворени обятия.

Форумът се организира по проект ,,Застъпничество за интеграция на бежанците в България”, финансиран от ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците и е поредната логическа стъпка на Български съвет за бежанци и мигранти за развитие на устойчив механизъм за интеграция, приобщаваща и подкрепяща среда за бежанците в България, обвързан със социалното и икономическо развитие на местно ниво.